Slyší / odpovídá Bůh na modlitby hříšníka / nevěřícího?

OdpovědětJan 9:31 říká: Víme, že Bůh hříšníky neposlouchá. Naslouchá zbožnému muži, který plní jeho vůli. Také bylo řečeno, že jediná modlitba, kterou Bůh slyší od hříšníka, je modlitba za spasení. V důsledku toho někteří věří, že Bůh neslyší a/nebo nikdy neodpoví na modlitby nevěřícího. V kontextu však Jan 9:31 říká, že Bůh nedělá zázraky prostřednictvím nevěřícího. První Jan 5:14-15 nám říká, že Bůh odpovídá na modlitby na základě toho, zda jsou žádány podle Jeho vůle. Tato zásada možná platí pro nevěřící. Pokud nevěřící požádá Boha o modlitbu, která je podle Jeho vůle, nic nebrání Bohu, aby na takovou modlitbu odpověděl – podle Jeho vůle.

Některá písma popisují, jak Bůh slyší a odpovídá na modlitby nevěřících. Ve většině těchto případů šlo o modlitbu. V jednom nebo dvou Bůh odpověděl na křik srdce (není uvedeno, zda ten křik směřoval k Bohu). V některých z těchto případů se zdá, že modlitba je spojena s pokáním. Ale v jiných případech byla modlitba prostě pro pozemskou potřebu nebo požehnání a Bůh odpověděl buď ze soucitu, nebo jako odpověď na skutečné hledání nebo víru člověka. Zde jsou některé pasáže pojednávající o modlitbě nevěřícího:Lidé z Ninive se modlili, aby bylo Ninive ušetřeno (Jonáš 3:5-10). Bůh odpověděl na tuto modlitbu a nezničil město Ninive, jak hrozil.Hagar požádala Boha, aby chránil jejího syna Izmaela (Genesis 21:14-19). Bůh Ismaela nejen chránil, ale také mu nesmírně požehnal.

V 1. Královské 21:17–29, zvláště ve verších 27–29, se Achab postí a truchlí nad Eliášovým proroctvím týkajícím se jeho potomstva. Bůh odpovídá tím, že nezpůsobí neštěstí v Achabově době.Pohanská žena z oblasti Týru a Sidonu se modlila, aby Ježíš vysvobodil její dceru od démona (Marek 7:24-30). Ježíš vyhnal démona z dcery ženy.

Kornélius, římský setník ve Skutcích 10, k němu nechal poslat apoštola Petra jako odpověď na to, že Kornélius je spravedlivý muž. Skutky 10:2 nám říkají, že Kornélius se pravidelně modlil k Bohu.

Bůh dává sliby, které se vztahují na všechny (spasené i nespasené), jako je Jeremiáš 29:13: Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým svým srdcem. To byl případ Kornélia ve Skutcích 10:1-6. Existuje však mnoho zaslíbení, které jsou podle kontextu pasáží určeny pouze křesťanům. Protože křesťané přijali Ježíše jako Spasitele, jsou povzbuzeni, aby směle přistoupili k trůnu milosti a našli pomoc v nouzi (Židům 4:14-16). Bylo nám řečeno, že když o cokoli prosíme podle Boží vůle, on slyší a dává nám, oč prosíme (1 Jan 5:14-15). Existuje mnoho dalších zaslíbení pro křesťany ohledně modlitby (Matouš 21:22; Jan 14:13, 15:7). Takže ano, jsou případy, kdy Bůh neodpovídá na modlitby nevěřícího. Zároveň může Bůh ve své milosti a milosrdenství zasáhnout do života nevěřících v reakci na jejich modlitby.

Top