Jak se mohu naučit důvěřovat Bohu?

OdpovědětNemůžeme věřit někomu, koho neznáme, a to je tajemství toho, jak se naučit důvěřovat Bohu. Když někdo řekne: Věř mi, máme jednu ze dvou reakcí. Buď můžeme říci: Ano, budu ti věřit, nebo můžeme říci: Proč bych měl? V Božím případě mu důvěřovat přirozeně následuje, když pochopíme, proč bychom měli.

Hlavním důvodem, proč bychom měli Bohu důvěřovat, je to, že je hoden naší důvěry. Na rozdíl od lidí nikdy nelže a nikdy neopomene splnit své sliby. Bůh není člověk, aby lhal, ani syn člověka, aby si to rozmyslel. Mluví a pak nejedná? Slibuje a neplní? (4. Mojžíšova 23:19; Žalm 89:34). Na rozdíl od lidí má moc uskutečnit to, co plánuje a zamýšlí udělat. Izajáš 14:24 nám říká: Všemohoucí Hospodin přísahal: ‚Jistě, jak jsem naplánoval, tak se stane, a jak jsem si předsevzal, tak to bude.‘ Kromě toho jsou Jeho plány dokonalé, svaté a spravedlivé. a všechny věci spolu působí k dobrému pro ty, kdo Ho milují a jsou povoláni podle Jeho svatého záměru (Římanům 8:28). Budeme-li se snažit poznat Boha skrze Jeho Slovo, uvidíme, že je hoden naší důvěry, a naše důvěra v Něho bude každým dnem růst. Poznat Ho znamená důvěřovat Mu.Můžeme se naučit důvěřovat Bohu, když vidíme, jak se ukázal jako důvěryhodný v našich životech a životech druhých. V 1. Královské 8:56 čteme: Chvála Hospodinu, který dal odpočinutí svému lidu Izraeli, jak slíbil. Ani jedno slovo ze všech dobrých slibů, které dal prostřednictvím svého služebníka Mojžíše, neselhalo. Záznam o Božích zaslíbeních je v Jeho Slově, aby jej všichni viděli, stejně jako záznam o jejich naplnění. Historické dokumenty tyto události potvrzují a hovoří o Boží věrnosti svému lidu. Každý křesťan může vydat osobní svědectví o Boží důvěryhodnosti, když vidíme Jeho dílo v našich životech, naplňuje Jeho zaslíbení, že spasí naše duše a použije nás pro své záměry (Efezským 2:8-10) a utěšuje nás pokojem, který přesahuje veškeré chápání jako běžíme závod, který pro nás naplánoval (Filipským 4:6-7; Židům 12:1). Čím více zakoušíme Jeho milost, věrnost a dobrotu, tím více Mu důvěřujeme (Žalm 100:5; Izajáš 25:1).Třetí důvod, proč věřit Bohu, je ten, že ve skutečnosti nemáme žádnou rozumnou alternativu. Měli bychom důvěřovat sami sobě nebo druhým, kteří jsou hříšní, nepředvídatelní, nespolehliví, mají omezenou moudrost a kteří často dělají špatná rozhodnutí a rozhodnutí pod vlivem emocí? Nebo věříme ve všemoudrého, vševědoucího, všemocného, ​​milostivého, milosrdného a milujícího Boha, který s námi má dobré úmysly? Volba by měla být jasná, ale nedůvěřujeme Bohu, protože Ho neznáme. Jak již bylo řečeno, nemůžeme doufat, že budeme důvěřovat někomu, kdo je pro nás v podstatě cizí, ale to se dá snadno napravit. Bůh si neučinil problém najít nebo poznat. Vše, co potřebujeme vědět o Bohu, nám milostivě zpřístupnil v Bibli, své svaté Slovo svému lidu. Poznat Boha znamená důvěřovat Mu.

Top