Jak můžeme rozpoznat Boží hlas?

OdpovědětTuto otázku si kladlo nespočet lidí v průběhu věků. Samuel slyšel Boží hlas, ale nepoznal ho, dokud nedostal pokyn od Eli (1. Samuelova 3:1–10). Gideon měl fyzické zjevení od Boha a stále pochyboval o tom, co slyšel, do té míry, že žádal o znamení, ne jednou, ale třikrát (Soudci 6:17–22,36–40). Když nasloucháme Božímu hlasu, jak můžeme vědět, že mluví On? Za prvé, máme něco, co Gideon a Samuel neměli. Máme úplnou Bibli, inspirované Slovo Boží, ke čtení, studiu a rozjímání. Celé Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k vyučování, kárání, nápravě a výcviku ve spravedlnosti, aby byl Boží muž dokonale vybaven pro každé dobré dílo (2. Timoteovi 3:16–17). Když máme otázku ohledně určitého tématu nebo rozhodnutí v našem životě, měli bychom vidět, co o tom říká Bible. Bůh nás nikdy nepovede v rozporu s tím, co učil ve svém Slově (Titovi 1:2).
Abychom slyšeli Boží hlas, musíme patřit Bohu. Ježíš řekl: Moje ovce poslouchají můj hlas; Znám je a oni mě následují (Jan 10:27). Ti, kdo slyší Boží hlas, jsou ti, kdo Mu patří – ti, kdo byli spaseni Jeho milostí skrze víru v Pána Ježíše. To jsou ovce, které slyší a rozpoznávají Jeho hlas, protože Ho znají jako svého Pastýře. Máme-li rozpoznat Boží hlas, musíme Mu patřit.

Jeho hlas slyšíme, když trávíme čas studiem Bible a tichým rozjímáním o Jeho Slovu. Čím více času strávíme důvěrně s Bohem a Jeho Slovem, tím snazší je rozpoznat Jeho hlas a Jeho vedení v našich životech. Zaměstnanci v bance jsou vyškoleni k rozpoznání padělků tím, že studují pravé peníze tak důkladně, že je snadné odhalit padělky. Měli bychom být tak obeznámeni s Božím slovem, že když nám někdo říká omyl, je jasné, že to není od Boha.Zatímco Bůh mohl mluvit slyšitelně k lidem dnes, On mluví především skrze své psané Slovo. Někdy může Boží vedení přijít skrze Ducha svatého, skrze naše svědomí, skrze okolnosti a skrze nabádání druhých lidí. Porovnáním toho, co slyšíme, s pravdou Písma, se můžeme naučit rozpoznávat Boží hlas.Top