Máme uctívat Ducha svatého?

OdpovědětVíme, že je třeba uctívat pouze Boha (viz Exodus 34:14 a Zjevení 22:9). Pouze Bůh si zaslouží uctívání. Otázka, zda máme uctívat Ducha svatého, je zodpovězena jednoduše určením, zda je Duch Bůh. Pokud je Duch svatý Bůh, pak může a měl by být uctíván.

Písmo představuje Ducha svatého nejen jako sílu, ale jako osobu. Duch je zmiňován v osobních termínech (Jan 15:26; 16:7–8, 13–14). Mluví (1. Timoteovi 4:1), miluje (Římanům 15:30), volí (Skutky 13:2), učí (Jan 14:26) a vede (Skutky 16:7). Může mu být lháno (Skutky 5:3–4) a zarmoucen (Efezským 4:30).Duch svatý má povahu božstva – sdílí vlastnosti Boha. Je věčný (Židům 9:14). Je všudypřítomný (Žalm 139:7–10) a vševědoucí (1. Korintským 2:10–11). Podílel se na stvoření světa (Genesis 1:2). Duch svatý se těší důvěrnému spojení s Otcem i Synem (Matouš 28:19; Jan 14:16). Když porovnáme Exodus 16:7 s Židům 3:7–9, vidíme, že Duch svatý a Jahve jsou totéž (viz také Izajáš 6:8 ve srovnání se Skutky 28:25).Protože Duch svatý je Bůh a Bůh je hoden chvály (Žalm 18:3), pak je Duch hoden uctívání. Ježíš, Syn Boží, přijal uctívání (Matouš 28:9), takže je logické, že Duch Boží bude také uctíván. Filipským 3:3 nám říká, že věřící uctívají Duchem Božím a chválí se v Kristu Ježíši. Existuje jeden Bůh, který věčně existuje ve třech Osobách. Když uctíváme Boha, přirozeně uctíváme všechny tři členy Božství.

Jak uctíváme Ducha svatého? Stejným způsobem uctíváme Otce a Syna. Křesťanské uctívání je duchovní, plynoucí z vnitřního působení Ducha svatého, na které odpovídáme tím, že Mu obětujeme svůj život (Římanům 12:1). Uctíváme Ducha poslušností Jeho přikázání. Apoštol Jan s odkazem na Krista vysvětluje, že ti, kdo poslouchají jeho přikázání, žijí v něm a on v nich. A takto poznáváme, že žije v nás: Poznáváme to podle Ducha, kterého nám dal (1 Jan 3:24). Vidíme zde spojení mezi poslušností Krista a Duchem svatým, který v nás přebývá, usvědčuje nás z naší potřeby uctívat poslušností a zmocňuje nás k uctívání.Top