Byl Šalomoun zachráněn?

OdpovědětŠalomoun samozřejmě žil ve starozákonní dispensaci, a proto nezažil znovuzrození nebo přebývání Ducha svatého, protože to nebylo možné před Kristovým nanebevstoupením a narozením církve (viz Jan 16:7). Podmínky znovu se narodit a uložené (ve smyslu věčné spásy) jsou novozákonní pojmy. Tento druh jazyka nepoužívají starozákonní světci. Když tedy mluvíme o spasení Šalomouna, máme na mysli pouze jeho ospravedlnění před Bohem a jeho dnešní přítomnost v nebi.

Král Šalomoun byl Bohem velmi používán mnoha způsoby. Dostal moudrost a bohatství od Boha. Postavil nádherný chrám, protože si ho k tomu vyvolil Bůh, a později tam přebývala Boží přítomnost. Šalomounovo zasvěcení chrámu v 1. Královské 8 je skromná událost plná úcty vyznačující se tisíci obětí a modlitbou překypující vírou a chválou. Bůh použil Šalomouna k napsání tří knih Bible: Přísloví, Píseň Šalomounova a Kazatel. Bůh řekl o Šalomounovi: Vyvolil jsem si ho za syna a já budu jeho otcem (1. Paralipomenon 28:6). Tyto skutečnosti nám jistě umožňují domnívat se, že Šalomoun byl spasen a dnes je v nebi.Na druhé straně král Šalomoun také velmi zhřešil proti Hospodinu (1. Královská 11:3–13). Bohužel se oženil s pohanskými manželkami, postavil jim pohanské oltáře a dokonce se sám účastnil pohanských bohoslužeb. Jediný důvod, proč Bůh okamžitě nevzal Šalomounovi království, byl ten, že Bůh chtěl dodržet svou smlouvu s Davidem (1. Královská 11:12). Záznam o Šalomounových hříších a ponurý tón v Kazateli vedly některé k domněnce, že Šalomoun nebyl spasen a dnes není v nebi.Někteří poukazují na skutečnost, že Šalomoun není zmíněn ve velké síni víry v Židům 11 jako další vodítko, že nebyl spasen. Není tam však zmíněno ani mnoho dalších starozákonních postav a Židům 11 nikdy nebylo zamýšleno jako úplný seznam vykoupených.

Stejně jako v životě Davida byla i v Šalomounově životě období neposlušnosti, která vyžadovala přiznání a pokání. Hřeší někdy dnešní věřící? Samozřejmě, že ano. Činy Božího lidu se ne vždy shodují s tím, co vyznávají. Když věřící klopýtnou, měli by vyznat své hříchy a obdržet Boží zaslíbené očištění (1 Jan 1:9). Víme, že David přesně to udělal (Žalm 51). Šalamoun? Ano, věříme, že ano.Kniha Kazatel je temnou studií o životě žitém odděleně od Boha. Šalomoun se ohlíží za svými promarněnými roky a nenachází v nich žádnou radost, pouze marnost, marnost a honbu za větrem (Kazatel 1:14). Ale poučil se – i když tvrdě – a knihu uzavírá touto radou: Nyní bylo vše vyslyšeno; / zde je závěr věci: / Boha se bojte a jeho přikázání dodržujte, / neboť to je povinností celého lidstva. / Neboť Bůh přivede na soud každý skutek, / i každou skrytou věc, / ať je dobrá nebo zlá (Kazatel 12:13–14). To jistě zní jako muž, který se vrátil k Pánu a důvěřuje mu.

Konečná odpověď na to, zda byl Šalomoun spasen či nikoli, samozřejmě spočívá na Bohu, nikoli na nás. Spasení je v rukou Boha a samotného Boha, protože, jak říká Písmo, Bůh hledí na srdce (1. Samuelova 16:7). Ale věříme, že Šalomoun Bohu důvěřoval a navzdory své neposlušnosti byl synem Božím. Jeho spisy jasně hovoří o muži, který měl osobní vztah s Bohem a na vlastní kůži poznal pošetilost života bez Boha. Předpokládáme, že po své smrti odešel Šalomoun do ráje. Navzdory svým selháním a nedostatkům byl Šalomoun spasen milostí skrze víru, stejně jako my dnes.

Top