Jaké jsou základy křesťanské víry?

OdpovědětBible sama odhaluje, co je pro křesťanskou víru důležité a podstatné. Těmito základními prvky jsou Kristovo božství, spasení z Boží milosti a ne ze skutků, spasení pouze skrze Ježíše Krista, Kristovo vzkříšení, evangelium, monoteismus a Nejsvětější Trojice. Toto jsou hlavní náležitosti, kterým bychom měli rozumět a kterým bychom měli věřit, pokud jsme následovníci Ježíše Krista. Pojďme se na to všechno podívat trochu podrobněji.

Božství Kristovo. Jednoduše řečeno, Ježíš je Bůh. I když Ježíš v Písmu přímo neříká: Já jsem Bůh, dává svému okolí, zvláště farizeům a saduceům, velmi jasně najevo, že je Bůh. Jan 10:30 říká: Já a Otec jsme jedno. Ježíš tvrdil, že je božstvem, a je zajímavé, že nepopíral, že je Bůh. Dalším příkladem je Jan 20:28, kde Tomáš říká: Můj Pane a můj Bůh! Ježíš Ho opět neopravuje tím, že není Bůh. V Písmu lze nalézt mnoho dalších příkladů týkajících se Ježíšova právoplatného místa v nebi.Spasení z milosti. Všichni jsme hříšníci odděleni od Boha a zasloužíme si věčný trest za svůj hřích. Ježíšova smrt na kříži zaplatila za hříchy lidstva a umožnila nám přístup do nebe a věčný vztah s Bohem. Bůh to za nás udělat nemusel, ale miluje nás natolik, že obětoval svého jediného Syna. To je milost a zcela jistě nezasloužená laskavost. Písmo nám říká: Neboť jste byli spaseni milostí, skrze víru – a to ne z vás samých, je to dar Boží, nikoli ze skutků, takže se nikdo nemůže chlubit (Efezským 2:8-9). Neexistuje nic, co bychom mohli udělat, abychom si zasloužili Boží přízeň nebo získali přístup do nebe bez Jeho milosti.Spasení pouze skrze Ježíše Krista. Skutečně provokativní otázka, kterou je třeba někomu položit, může být Vedou všechny cesty k Bohu? Pravdou je, že všechny cesty vedou k Bohu. Nakonec všichni budeme stát před Bohem, když zemřeme, bez ohledu na to, jakou jsme vírou. Tam budeme souzeni za to, co jsme udělali nebo neudělali, když jsme byli naživu, a za to, zda je Ježíš Kristus Pánem našich životů. Pro většinu lidí to bude strašná událost, protože většina Ho nebude znát nebo být Ním znát nebude. Pro tyto lidi bude peklo konečným cílem. Ale Bůh ve svém milosrdenství nám všem poskytl jediný prostředek ke spasení skrze svého Syna, Ježíše Krista. Skutky 4:12 nám říkají, že v nikom jiném není spasení, protože pod nebem není lidem dáno žádné jiné jméno, v němž bychom měli být spaseni. Tento úryvek hovoří o Ježíšově jménu a jeho spásné moci. Další příklad najdeme v knize Jan. Ježíš odpověděl: Já jsem cesta i pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne (Jan 14:6). Nikdo se nedostane do nebe jinak než vírou ve spásné dílo Pána Ježíše Krista v jeho prospěch.

Vzkříšení Krista. Snad žádná jiná událost v Bibli, kromě Ježíšova zjevení se zde na zemi a následné smrti na kříži, není pro křesťanskou víru tak významná jako vzkříšení. Proč je tato událost významná? Odpověď spočívá ve skutečnosti, že Ježíš zemřel a poté po třech dnech znovu ožil a vstal, aby se znovu zjevil svým následovníkům v tělesné podobě. Ježíš již prokázal svou schopnost vzkřísit druhé, jako byl jeho přítel Lazar. Ale nyní ho Bůh Otec vzkřísil, aby ukázal svou úžasnou moc a slávu. Tato úžasná skutečnost je to, co odděluje křesťanskou víru od všech ostatních. Všechna ostatní náboženství jsou založena na dílech nebo bezmocném božstvu nebo osobě. Vůdci všech ostatních náboženství umírají a zůstávají mrtví. Křesťanská víra je založena na Kristu ukřižovaném a vzkříšeném k životu. A jestliže Kristus nevstal, pak je marné naše kázání a marná je i vaše víra (1. Korintským 15:14). A konečně, popřít Kristovo tělesné vzkříšení (Jan 2:19–21) znamená popřít, že Ježíšovo dílo zde na zemi bylo uspokojivou obětí Bohu za hříchy lidstva.Slovo Boží. V 1. Korintským 15:1-4 Pavel vysvětluje, co je evangelium a jak důležité je přijmout ho a sdílet je s ostatními. Připomíná Korinťanům evangelium, které mezi nimi kázal: Že Kristus zemřel za naše hříchy v souladu s Písmem, že byl pohřben, že byl třetího dne vzkříšen v souladu s Písmem. To je podstata evangelia. Pavel nás také varuje, abychom si dávali pozor na mnohá falešná evangelia, která jsou nabízena nic netušícím: Ale i kdybychom vám my nebo anděl z nebe kázali evangelium opačné než to, které jsme vám kázali, ať je proklet. Jak jsme řekli dříve, tak i nyní říkám znovu: Pokud vám někdo káže evangelium, které je v rozporu s tím, které jste přijali, ať je proklet (Galatským 1:8-9). Čisté evangelium Ježíše Krista – Jeho smrt na kříži za hříšníky a Jeho vzkříšení k věčnému životu – je ústředním bodem křesťanské víry.

Jednobožství. Jednoduše řečeno, Bůh je jen jeden. Exodus 20:3 říká velmi mocně: Nebudeš mít jiné bohy kromě mne. Monoteismus je víra, že existuje pouze jeden Bůh, kterého lze uctívat a sloužit mu. ‚Vy jste moji svědkové,‘ je výrok Hospodinův, ‚a můj služebník, kterého jsem si vyvolil, abyste mě poznali a věřili mi a pochopili, že jsem to já. Přede mnou nebyl stvořen žádný bůh a žádný nebude ani po mně“ (Izajáš 43:10). Zde vidíme, že máme věřit a chápat, že Bůh žije a je jeden. Křesťan bude vědět, že je jen jeden Bůh, Bůh Bible. Všichni ostatní bohové jsou falešní a nejsou žádnými bohy. Neboť i když existují takzvaní bohové, ať už na nebi nebo na zemi (jako je skutečně mnoho ‚bohů‘ a mnoho ‚pánů‘), přesto pro nás existuje jen jeden Bůh, Otec, od něhož všechno pochází a pro koho žijeme; a je jen jeden Pán, Ježíš Kristus, skrze něhož vše přišlo a skrze něhož žijeme (1. Korintským 8:5-6).

Nejsvětější Trojice. I když koncept Boha tři v jednom není reprezentován jediným veršem nebo pasáží, je často popisován v celém Písmu. Když se podíváme na Matouše 28:19, vidíme verš, který volá Trojici: Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. I když tento verš zmiňuje všechny tři Osoby trojjediného Boha, nenazývá je Trojicí. Abychom tedy porozuměli nauce o Nejsvětější Trojici, musíme se podívat na celé Písmo a sesbírat z něj definici. V 1. Korintským 12:4-6 vidíme, jak se to spojuje: Nyní jsou různé dary, ale tentýž Duch; a jsou různé služby, ale tentýž Pán; a existují různé činnosti, ale je to tentýž Bůh, který je všechny zmocňuje v každém. Znovu vidíme, že všechny tři Osoby jsou zastoupeny, ale nemají titul Nejsvětější Trojice.

A konečně, základy křesťanství by nebyly úplné bez složky, která vše spojuje – víry. Nyní je víra jistotou věcí, v které doufáme, přesvědčením věcí neviditelných (Židům 11:1). Jako křesťané žijeme podle tohoto verše s vědomím, že věříme v Boha, kterého nevidíme. Ale vidíme Jeho dílo v našich životech a všude kolem nás v Jeho stvoření. To vše děláme skrze víru, protože víme, že víra se Bohu líbí. A bez víry není možné se mu zalíbit, protože každý, kdo se chce přiblížit k Bohu, musí věřit, že existuje a že odměňuje ty, kdo ho hledají (Židům 11:6).

Top