Co znamená Bible umírání sobě samému?

OdpovědětKoncept umírání sobě samému se vyskytuje v celém Novém zákoně. Vyjadřuje pravou podstatu křesťanského života, ve kterém bereme svůj kříž a následujeme Krista. Umírání sobě samému je součástí znovuzrození; staré já umírá a nové já ožívá (Jan 3:3–7). Křesťané se nejen znovu rodí, když přicházíme ke spasení, ale také pokračujeme v umírání sobě samým jako součást procesu posvěcení. Jako takové je umírání sobě samým jak jednorázová událost, tak celoživotní proces.
Ježíš opakovaně mluvil ke svým učedníkům o tom, že vzali svůj kříž (nástroj smrti) a následovali Ho. Dal jasně najevo, že pokud Ho někdo bude následovat, musí zapřít sám sebe, což znamená vzdát se svého života – duchovně, symbolicky a dokonce i fyzicky, je-li to nutné. To bylo předpokladem toho, abychom byli následovníkem Krista, který hlásal, že pokus o záchranu našich pozemských životů povede ke ztrátě našich životů v království. Ale ti, kdo by kvůli němu dali svůj život, nalezli věčný život (Matouš 16:24–25; Marek 8:34–35). Ježíš zašel dokonce tak daleko, že řekl, že ti, kteří nejsou ochotni obětovat svůj život pro Něho nemůže buďte jeho učedníky (Lukáš 14:27).

Obřad křtu vyjadřuje závazek věřícího zemřít starému, hříšnému způsobu života (Římanům 6:4–8) a znovu se narodit k novému životu v Kristu. V křesťanském křtu symbolizuje ponoření do vody smrt a pohřbení s Kristem. Akce vynoření z vody zobrazuje Kristovo vzkříšení. Křest nás ztotožňuje s Kristem v Jeho smrti a zmrtvýchvstání, symbolicky zobrazuje celý život křesťana jako umírání sobě samému a žití pro a v Tom, který za nás zemřel (Galatským 2:20).Pavel vysvětluje Galaťanům proces umírání sobě samému jako člověku, ve kterém byl ukřižován s Kristem, a nyní již nežije Pavel, ale žije v něm Kristus. Pavlův starý život se svým sklonem k hříchu a následování cest světa je mrtvý a nový Pavel je příbytkem Krista, který žije v něm a skrze něj. To neznamená, že když zemřeme sami sobě, staneme se nečinnými nebo necitlivými, ani se necítíme mrtví. Spíše zemřít sobě samému znamená, že zahynou věci starého života, zvláště hříšné způsoby a životní styly, které jsme kdysi provozovali. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali hříšnou přirozenost s jejími vášněmi a žádostmi (Galatským 5: 24). Tam, kde jsme kdysi usilovali o sobecké potěšení, nyní se stejnou vášní sledujeme to, co se líbí Bohu.Umírání sobě samému se v Písmu nikdy nevykresluje jako něco nepovinného v křesťanském životě. Je to realita nového zrození; nikdo nemůže přijít ke Kristu, pokud není ochoten vidět svůj starý život ukřižovaný s Kristem a začít znovu žít v poslušnosti vůči Němu. Ježíš popisuje vlažné následovníky, kteří se snaží žít částečně ve starém životě a částečně v novém, jako ty, které vyplivne (Zjevení 3:15–16). Tento vlažný stav charakterizoval kostel v Laodicei, stejně jako mnoho dnešních kostelů. Být vlažný je příznakem neochoty zemřít sám sobě a žít pro Krista. Smrt sobě samému není pro křesťany možností; je to volba, která vede k věčnému životu.

Top