Co říká Bible o tvrdé lásce?

OdpovědětTvrdá láska je výraz, který je obecně považován za disciplinární opatření, kdy je s někým zacházeno dosti přísně s úmyslem mu dlouhodobě pomoci. Tvrdá láska může být odmítnutím pomoci příteli s žádostí o pomoc, když tak učinit, jednoduše mu umožní pokračovat po nebezpečné cestě. Avšak s tvrdou láskou v biblickém smyslu je kárná ruka vždy ovládáno milujícím srdcem. Jak řekl moudrý král Šalomoun: Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna, ale kdo ho miluje, pečlivě ho kárá (Přísloví 13:24). Bible má hodně co říci o tvrdé lásce, zejména v Příslovích a Hebrejcích.

Abychom plně pochopili důležitost toho, proč je někdy nutná tvrdá láska, musíme nejprve porozumět velikosti duchovního boje, který je významnou součástí křesťanského života. Satan a jeho zástup démonů se ze všech sil pokusí srazit nás z cesty naší duchovní cesty a budou neustále pokoušet křesťany, aby se poddali své hříšné přirozenosti (1. Petra 5:8). Jak nám řekl Kristus, Široká je cesta, která vede do záhuby a mnozí na ní budou (Matouš 7:13). Silná dávka tvrdé lásky může být tím nejvhodnějším řešením, jak člověku pomoci dostat se z cesty zkázy, zvláště pokud je na ní už nějakou dobu.Bohužel však mnoho lidí, zejména rodiče, často pochybuje, když dojde na setkání s tvrdou láskou. Je pravda, že pevná kázeňská opatření mohou být pro rodiče stejně nepříjemná jako pro dítě; proto to chce moudrost a odvahu. Když však své blízké neustále chráníme před následky jejich chyb, často je připravujeme o příležitost k růstu a dospělosti, které by mohly jejich problematické chování zcela vymýtit. Kromě toho eliminujeme jakýkoli podnět, který by někdo mohl mít ke změně, když váháme, abychom ho zachránili před ním samotným. Jak nás trefně informuje pisatel Listu Židům, Žádná disciplína se v tu chvíli nezdá příjemná, ale bolestivá. Později však přináší úrodu spravedlnosti a pokoje pro ty, kteří jí byli vycvičeni (Židům 12:11).V Židům vidíme, koho Bůh ukázňuje: Můj synu, nezlehčuj Pánovu kázeň a neztrácej odvahu, když tě kárá, protože Hospodin kázní ty, které miluje a potrestá každého, koho přijme jako syn (Hebrejcům 12:5–6, zvýraznění přidáno). Máme snášet těžkosti jako kázeň, protože Bůh s námi zachází jako se syny (verš 7). Pokud nejsme ukázněni, pak nejsme Jeho pravými syny (verš 8). Navíc ten, kdo dostává kázeň, potřebuje vidět hřích, který způsobil nápravu, tak, jak Bůh vidí hřích. Náš svatý Bůh je uražen hříchem a nemůže ho tolerovat (Habakuk 1:13).

Tvrdá láska je často nezbytná, protože jako padlí lidé máme tendenci nereagovat na jemné poklepání na rameno. Náš nebeský Otec udělá vše, co je nutné, aby přizpůsobil své děti Kristově podobě, jak nás právě z tohoto důvodu předurčil (Římanům 8:28–30). Vskutku, o tom je Jeho disciplína. A čím lépe porozumíme Jeho Slovu, tím snazší pro nás bude toto přijmout. Bůh poskytne jakékoli množství tvrdé lásky, které bude nutné, aby naše chování bylo v souladu s naší identitou v Kristu. Stejně tak by to měl být motiv rodičů při nápravě chování svéhlavého dítěte.Top