Co to znamená být zbožnou matkou?

OdpovědětZbožná matka je žena, která svým dětem představuje srdce Kristovo. Neustále si uvědomuje svůj vliv na jejich životy a budoucnost a přináší oběti, kdykoli je to nutné pro jejich blaho. Zbožné matky jsou první zbožné ženy. Nejsou tak doma a jinak na veřejnosti. I když její děti nemají zbožného otce, matka může mít velký vliv na duchovní budoucnost svých dětí. Níže jsou uvedeny některé vlastnosti zbožné matky:

jeden. Zná Boha. Zbožná matka chce, aby její děti byly zbožné, a ona vede cestu. Matka nemůže předávat svým dětem hodnoty a vlastnosti, které nemá. Prvním krokem k tomu, jak se stát zbožnou matkou, je tedy odevzdání se vládě Ježíše. Teprve pak je její duše obnovena (Žalm 23:3), její život znovu stvořen (2. Korintským 5:17) a její mysl obnovena (Římanům 12:2).dva. Chápe svou roli v manželství a rodině. V rámci prokletí hříchu se ženy potýkají s touhou ovládat své manžely (Genesis 3:16). Ale Bůh rozhodl, že manželé a otcové mají nést tíhu odpovědnosti za své rodiny (1. Korintským 11:3). Zbožná manželka se tomuto vedení elegantně pokloní a bude svým dětem vzorem zbožného podřízení se autoritě. I když manželé a otcové nejsou hodni takové úcty, zbožné matky je dětem nevyčítají. Rozvedené nebo svobodné matky mohou být zbožnými matkami, když učí své děti o Božím plánu na manželství a prokazují čistotu a moudrost ve svých vlastních rande.3. Nezanedbává vlastní zdraví a pohodu. Často dáváme rovnítko mezi osobní mučednictví a pokoru a službu, ale nemusí to tak být. Zbožné matky modelují pro své děti zdravou sebeúctu a hranice. Zbožná matka ví, že unavovat se jako otrok svých dětí není dobré pro nikoho. Svým dětem se obětavě rozdá, ale také si udělá čas na omlazení, protože ví, že když nebude zdravá, budou trpět i její děti.

čtyři. Využívá učenlivé okamžiky, aby vštípila biblické pravdy. Zbožná matka není tak zaměřena na uspokojení fyzických potřeb, aby zanedbávala své skutečné povolání, kterým je vychovávat budoucí Kristovy učedníky (Efezským 6:4; Přísloví 22:6). Protože chodí v těsném souladu s Bohem, snadno nasměruje pozornost svých dětí na Jeho dílo v jejich životech. Může říct tříletému dítěti: Vidíš tu krásnou červenku? Bůh, který nás miluje, stvořil toho ptáka, abychom si ho užili. Děkuji ti, Bože, za tvé krásné ptáky. Možná řekne svému přednáctiletému: Zlato, je mi líto, že jsi se nedostal do týmu. Vím, že to bolí, ale pamatujte, že Bůh má pro vás připraveno něco většího, když mu důvěřujete i s tímto zklamáním.5. Je vzorem služby Bohu a druhým. Děti potřebují připomenutí, že byly stvořeny pro Boha, a sloužit Mu je jejich nejvyšším povoláním (Koloským 1:16). Zbožná matka to ukáže na svém vlastním životě, když zapojí své děti do služby druhým. Dokončíme to, abychom mohli udělat večeři pro rodinu Smithových. Procházejí těžkým obdobím a my jim chceme připomenout, že Ježíš na ně nezapomněl. Skutky 9:36–41 nám umožňují nahlédnout do života Tabithy, která byla známá svými dobrými skutky. Když zemřela, mnoho měšťanů vytáhlo šaty, které pro ně ušila, jako důkaz její laskavosti. Zbožná matka zanechává důkazy o své laskavosti a její děti jsou hrdé na její pověst (viz Matouš 5:16).

6. Má zdravé sebevědomí. Mnoho žen v naší kultuře bojuje s nízkou sebehodnotou kvůli zraněním z dětství nebo srovnáváním s ostatními. Zbožná matka se naučila vidět sebe tak, jak ji vidí Bůh. Díky tomu může svým dětem ukázat, jak by se zbožná žena měla prezentovat. Zbožné matky se považují za aktivní účastníky Božího díla; nesnaží se získat pozornost nebo pocit hodnoty oblečením nebo chováním nebo vztahovým statusem. První Petr 3:3–4 říká: Vaše krása by neměla pocházet z vnější ozdoby, jako jsou propracované účesy a nošení zlatých šperků nebo krásných šatů. Spíše by to měla být krása vašeho nitra, neutuchající krása jemného a tichého ducha, který má v Božích očích velkou hodnotu. Zbožná matka jedná a obléká se skromně. Svým dětem modeluje správné chování, které ctí Boha.

Žena z Přísloví 31 je obrazem zbožné matky. Přestože staví své děti a manžela na první místo, nejsou celým jejím světem. Rozvíjí své dary a využívá je ve prospěch své rodiny a své komunity. Je zásluhou svého manžela a vzorem pro své děti. Žije bezúhonně doma i na veřejnosti a prezentuje se čestně. Verš 28 nám podává výsledek let jejího věrného mateřství. Poté, co do nich vlila svůj život, její děti povstanou a nazývají ji blahoslavenou.

Top