Co to znamená, že Bůh je Všemohoucí?

OdpovědětV hebrejštině se titul „Všemohoucí Bůh“ píše jako Shaddai a pravděpodobně znamená Bůh, Všemocný nebo Mocný Jákobův (Genesis 49:24; Žalm 132:2,5), ačkoli mezi většinou biblických učenců existuje otázka, jaký je jeho přesný význam. Název vypovídá o konečné Boží moci nad vším. Má veškerou moc a moc. Poprvé jsme s tímto jménem seznámeni v Genesis 17:1, kdy se Bůh zjevil Abramovi a řekl: Já jsem Bůh všemohoucí; kráčej přede mnou a buď bezúhonný.

Bůh má mnoho jmen a vlastností. On je Všemohoucí (Genesis 49:25), Stvořitel nebe a země (Genesis 14:19), Stavitel všeho (Židům 3:4), Král nebes (Daniel 4:37), Bůh všeho lidstva ( Jeremiáš 32:27) a věčný král. (Jeremiáš 10:10). On je jediný Bůh (Juda 1:25), věčný Bůh (Genesis 21:33), věčný Bůh (Izajáš 40:28) a Tvůrce všech věcí (Kazatel 11:5). Je schopen udělat více věcí, než si můžeme žádat nebo si dokonce představit (Efezským 3:20). Koná divy, které nelze vystihnout, a zázraky, které nelze spočítat (Job 9:10). Boží moc je neomezená. Může dělat, co chce, kdykoli chce (Žalm 115:3). Promluvil k existenci vesmíru (Genesis 1:3). Navíc nikomu neodpovídá ohledně svých plánů a záměrů: Všechny národy země jsou považovány za nic. S nebeskými mocnostmi a národy země si dělá, co se mu zlíbí. Nikdo mu nemůže zadržet ruku ani mu říci: ‚Co jsi to udělal?‘ (Daniel 4:35).Když vidíme Boha jako Všemohoucího, jsme zasaženi Jeho mocí a skutečností, že je skutečně velkým, mocným a děsivým Bohem (Deuteronomium 10:17). Identita Boha jako Všemohoucího slouží k nastolení pocitu úcty a úžasu, který vůči Němu máme, a uvědomění si, že On je Bůh nade vše bez omezení. To je důležité vzhledem k tomu, jak je dále popsán v Bibli. V Exodus 6:2-3 řekl Bůh Mojžíšovi: Já jsem Hospodin. Zjevil jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh všemohoucí, ale svým jménem Hospodin jsem se jim nedal poznat. Jak je to významné? Je to významné, protože Bůh, kterého jsme dříve znali pouze jako Bůh všemohoucí, nyní dal Mojžíšovi (a Izraeli) nové, osobnější a intimnější jméno. Tato Boží touha po osobnějším vztahu s lidstvem vyvrcholí později, když Všemohoucí Bůh poslal na zem svého jediného Syna – Boha v těle – aby zemřel na kříži, aby nám mohla být poskytnuta cesta k odpuštění našich hříchů. Skutečnost, že se všemohoucí Bůh pro nás tímto způsobem ponížil, činí jeho jméno o to pozoruhodnějším.Top