Co to znamená, že Bůh je milosrdný?

OdpovědětBýt milosrdný Bůh v zásadě znamená, že když si zasloužíme trest, netrestá nás a ve skutečnosti nám místo toho žehná. Milosrdenství je zadržování spravedlivého odsouzení. V celé Bibli Bůh dává mnoho příkladů svého milosrdenství. Bůh plně prokazuje své milosrdenství v Ježíši Kristu.

Bůh byl milosrdný k svéhlavému Šalomounovi v 1. Královské 11:13. Bůh byl k Izraeli v zajetí milosrdný (Žalm 106:45; Nehemjáš 9:31). David ilustroval Boží milosrdenství, když projevoval laskavost Mefibošetovi (2. Samuelova 9:7). Boží milosrdenství bylo znázorňováno každý rok v Den smíření, kdy velekněz vstoupil na nejposvátnější místo a pokropil krví oběti před slitovnicí (Leviticus 16:14).Další znázornění Božího milosrdenství se nachází v Matoušovi 18:23–27. V tomto podobenství Ježíš popisuje bohatého vládce, kterému dlužili velkou sumu peněz. Vládce nařídil vybrat peníze, ale pak přišel dlužník a prosil o milost. Vládce zase milostivě odpouští dluh. Tady jde o to: dlužili jsme Bohu dluh, který jsme nikdy nemohli splatit, a on nám ten dluh v Kristu bezplatně odpustil! Zajímavé je, že poté, co vládce v podobenství odpustí dluh, osoba, která dlužila peníze, odmítne odpustit někomu jinému. Vládce pak toho nevděčníka soudí. Bůh od nás vyžaduje, abychom byli milosrdní a odpouštějící druhým zde na zemi (viz Matouš 6:15). My, kterým bylo tolik odpuštěno, nemáme právo odepírat odpuštění druhým.Milosrdenství je spojeno s dalšími Božími vlastnostmi v Žalmu 86:15, Ty, Pane, jsi Bůh milosrdný a milostivý, pomalý k hněvu a oplývající neochvějnou láskou a věrností (ESV). Boží milosrdenství je zakořeněno v jeho lásce k nám. Je z velké části milosrdný, protože je láska (1 Jan 4:8). Jako hříšníci si zasloužíme trest (Římanům 3:23). Boží spravedlnost vyžaduje trest za hřích – jinak by nebyl svatý. Protože nás Bůh miluje a je milosrdný, poslal svého Syna (Jan 3:16). Plnost Jeho milosrdenství je vidět v Matoušovi 27. Ježíš je pro nás brutálně bit a zavražděn; Ježíš přijal naše spravedlivé odsouzení a my jsme obdrželi Boží milosrdenství.

Kvůli své lásce k nám Bůh chce, abychom byli s Ním. K tomu je zapotřebí jeho milosrdenství; mezi Boží láskou a milosrdenstvím je neoddělitelné spojení. Ježíš položil svůj život a stal se obětním beránkem (Izajáš 53:7; Jan 1:29), aby se na nás mohlo vztahovat Boží milosrdenství. Místo toho, aby nás Bůh potrestal za náš hřích, dovolil svému Synu, aby místo nás přijal odsouzení. To je konečný skutek Božího milosrdenství (viz Efezským 2:4–5). K našemu věčnému prospěchu vítězí milosrdenství nad soudem (Jakub 2:13b).Top