Co to znamená, že Bůh není původcem zmatku?

OdpovědětNeboť Bůh není původcem zmatku, ale pokoje (1. Korintským 14:33). Kontext 1. Korinťanům 14 se zabývá některými problémy, které Korinťané měli ohledně mluvení v jazycích a proroctví během shromažďování věřících k bohoslužbě, modlitbě a vyučování – což bychom dnes nazvali bohoslužbou. V Korintu se věci vymykaly kontrole. Když se církev sešla, lidé mluvili jazyky, aniž by kdokoli tlumočil, a prorokovalo více lidí současně. Výsledkem bylo pandemonium a chaos.

Pavel říká, že toto blábolení – tento zmatek – není v církvi ani správné, ani prospěšné, a uvádí několik praktických příkladů ze života: I v případě neživých věcí, které vydávají zvuky, jako je píšťala nebo harfa, jak někdo pozná, jakou melodii se hraje, pokud není rozdíl v notách? Znovu, pokud trubka nezazní jasné volání, kdo se připraví k bitvě? Jak bude někdo vědět, co říkáte, pokud nebudete mluvit jazykem srozumitelná slova? (1. Korinťanům 14:7–9).Pak Pavel předkládá žádost: Když se tedy sejde celá církev a všichni budou mluvit jazyky a přijdou tazatelé nebo nevěřící, neřeknou, že jsi blázen? (verš 23). Nebo, jak to říká NLT, If unbelievers . . . slyšet všechny mluvit neznámým jazykem, budou si myslet, že jste blázen. Bůh není autorem takového zmatku.Pokud někdo mluví jazyky v rámci bohoslužby, musí být přítomen tlumočník, který překládá všem ostatním, aby byl zachován pořádek. Pokud není nikdo, kdo by tlumočil, pak by se ten, kdo mluví jazyky, měl zdržet mluvení. I když je k dispozici tlumočník, během bohoslužby by neměli mluvit více než dva nebo tři jazyky (verše 27–28). Pokud má někdo proroctví, o které se chce podělit, může hovořit vždy jen jeden a opět maximálně dva nebo tři během bohoslužby, přičemž ostatní (možná vedoucí) hodnotí, co bylo řečeno (verše 29–32). Je třeba udělat vše pro to, aby se mohla budovat církev (verš 26).

Pavel shrnuje svou námitku proti chaotické bohoslužbě Korinťanů slovy: Bůh není původcem zmatku, ale pokoje (KJV). To se také překládá Bůh není Bůh nepořádku, ale míru (NIV) a Bůh není Bohem zmatku, ale pokoje (NASB, ESV). Bohoslužby v Korintu byly zmatené, chaotické a nesrozumitelné a sváděli to na Ducha svatého! Podle jejich názoru se Duch pohyboval takovým způsobem, že se museli vyjadřovat v jazycích a proroctvích a neexistovaly žádné limity pro to, kdo co a kdy řekl. Pavel říká, že tento zmatek je v rozporu s Božím charakterem. Boží charakter není zmatený, chaotický nebo neuspořádaný. Zmatek a chaos nevyjadřují, kým On je, a nejsou charakteristické pro působení Ducha svatého v církvi.V posledním Pavlově napomenutí v této kapitole je prosba o rozvahu: A tak, moji bratři, horlivě toužte prorokovat a nezakazujte mluvit v jazycích. Ale všechny věci by se měly dělat slušně a v pořádku (1. Korintským 14:39–40).

Mnoho letničních a charismatických církví dnes velmi snáší chaos a zmatek ve svých bohoslužbách a mohou dokonce spatřovat v bedlám důkaz působení Ducha svatého mezi nimi. Ale Boží slovo je jasné: Bůh není původcem zmatku.

Top