Co to znamená, že Bůh je s námi?

OdpovědětJe dobré vědět, že Bůh je všudypřítomný (všude v jeden čas) – je to jedna z Jeho vlastností. S Jeho všudypřítomností se shodují atributy vševědoucnosti (veškeré vědění) a všemohoucnosti (veškeré moci). Tyto pojmy jsou pro nás lidi trochu moc k pochopení, ale Bůh to ví také (Izajáš 55:8). Bůh naplňuje své stvoření a je univerzálně přítomný v každé době osobně, v porozumění a v moci. Není daleko od nikoho z nás (Skutky 17:27).

Na osobnější úrovni je Bůh dnes se všemi věřícími v tom, že v nás přebývá Jeho svatý Duch. K tomuto přebývání může dojít pouze tehdy, když se člověk znovu narodí (Jan 3:3). První Jan 5:11-12 nám říká, že je to Ježíš, kdo v nás přebývá: Toto je svědectví: Bůh nám dal věčný život a tento život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. A Ježíš řekl, že Otec přichází, aby s námi zůstal: Kdo mě miluje, bude poslouchat mé učení. Můj Otec je bude milovat a my k nim přijdeme a uděláme si u nich příbytek (Jan 14:23).V Galatským 2:20 Pavel říká: Kristus žije ve mně. Potom ve 3:5 říká, že Bůh nám dal svého Ducha. Ve verších 26-27 říká, že věřící jsou pokřtěni v Krista a jsou oděni Kristem. (Bůh je tak blízko jako naše oblečení!) Galatským 5 pak pojednává o ovoci Ducha a ve verši 25 uvádí: Protože žijeme Duchem, držme krok s Duchem. S mnoha verši, jako jsou tyto, je jasné, že Bůh je ve třech Osobách a že všichni tři přebývají ve všech znovuzrozených věřících – v každém čase (Matouš 28:20).Jedním z Ježíšových titulů je Immanuel, což znamená Bůh s námi (Matouš 1:23). Když Ježíš přišel na tento svět, byl skutečně, doslova Bůh s námi. Protože Bůh je s námi, víme, že nikdy nebudeme odděleni od Jeho lásky (Římanům 8:38-39). Boží přítomnost nás ujišťuje, že můžeme splnit Jeho vůli pro nás (1. Paralipomenon 22:17-19). Boží přítomnost překonává náš strach, obavy a nespokojenost (Židům 13:5).

Duch svatý v nás se za nás stále modlí (Římanům 8:26). Je nám řečeno, abychom se bez přestání modlili (1. Tesalonickým 5:17), což znamená, že bychom si měli zachovat postoj modlitby a vnímavosti, abychom verbalizovali modlitbu k Bohu, kdykoli vede. Je blízko svým dětem, pozorný k jejich volání (Žalm 34:15).Měli bychom si ověřit, že skutečně chodíme s Pánem, naším Bohem, tím, že se často radíme s Jeho Slovem, máme společenství s ostatními věřícími a hledáme zbožné rady od pastorů, křesťanských rádců a křesťanských přátel. Měli bychom mít postoj, že jsme vždy ve službě s Pánem. Duch svatý nás povede. Uvidíme Boha při práci. Bůh je živý a je blízko. Chce s námi komunikovat a komunikovat. To je radost křesťanského života.

Top