Jaká je definice teologie?

OdpovědětSlovo teologie pochází ze dvou řeckých slov, která dohromady znamenají studium Boha. Křesťanská teologie je jednoduše pokusem porozumět Bohu tak, jak je zjeven v Bibli. Žádná teologie nikdy plně nevysvětlí Boha a Jeho cesty, protože Bůh je nekonečně a věčně vyšší než my. Proto jakýkoli pokus o jeho popis selže (Římanům 11:33-36). Bůh však chce, abychom Ho poznali, pokud jsme schopni, a teologie je umění a věda o tom, co můžeme vědět a pochopit o Bohu organizovaným a srozumitelným způsobem. Někteří lidé se snaží teologii vyhýbat, protože věří, že rozděluje. Správně chápaná teologie však spojuje. Správná, biblická teologie je dobrá věc; je to učení Božího slova (2. Timoteovi 3:16-17).

Studium teologie tedy není nic jiného než kopání do Božího slova, abychom objevili, co o sobě zjevil. Když to děláme, poznáváme Ho jako Stvořitele všech věcí, Udržovatele všech věcí a Soudce všech věcí. On je Alfa a Omega, počátek a konec všech věcí. Když se Mojžíš zeptal, kdo ho posílá k faraonovi, Bůh odpověděl JÁ JSEM, KTERÝ JSEM (Exodus 3:14). Jméno JÁ JSEM označuje osobnost. Bůh má jméno, stejně jako dal jména jiným. Jméno JÁ JSEM znamená svobodnou, cílevědomou, soběstačnou osobnost. Bůh není éterická síla ani kosmická energie. Je to všemohoucí, sebeexistující, sebeurčující Bytost s myslí a vůlí – osobní Bůh, který se zjevil lidstvu prostřednictvím svého Slova a prostřednictvím svého Syna, Ježíše Krista.Studovat teologii znamená poznávat Boha, abychom Ho mohli oslavovat svou láskou a poslušností. Všimněte si tohoto postupu: musíme Ho poznat, než Ho budeme moci milovat, a musíme Ho milovat, než Ho budeme moci toužit poslouchat. Jako vedlejší produkt jsou naše životy nezměrně obohaceny útěchou a nadějí, kterou dává těm, kdo Ho znají, milují a poslouchají. Špatná teologie a povrchní, nepřesné chápání Boha nám jen zhorší život, místo aby přineslo útěchu a naději, po které toužíme. Vědět o Bohu je nesmírně důležité. Jsme k sobě krutí, když se snažíme žít v tomto světě, aniž bychom věděli o Bohu. Svět je bolestivé místo a život v něm je zklamáním a nepříjemným. Odmítněte teologii a odsoudíte se k životu bez smyslu pro směr. Bez teologie ztrácíme své životy a ztrácíme své duše.Všichni křesťané by měli být pohlceni teologií – intenzivním, osobním studiem Boha – aby poznali, milovali a poslouchali Toho, se kterým budeme radostně trávit věčnost.

Top