Co je věčná smrt?

Odpovědět



Stručně řečeno, věčná smrt je osud, který čeká na všechny lidi, kteří nakonec odmítnou Boha, odmítnou evangelium Jeho Syna, Ježíše Krista, a zůstanou ve svém hříchu a neposlušnosti. Fyzická smrt je jednorázová zkušenost. Na druhou stranu věčná smrt je věčná. Je to smrt, která pokračuje věčností, duchovní smrt, která je prožívána neustále. Stejně jako je duchovní život z milosti skrze víru v Krista (Efezským 2:8-9) věčným životem, je věčná smrt nekonečná.

Nejdůležitější otázkou, kterou je třeba zodpovědět, je Učí Bible nauku o věčné smrti? Pokud Bible neučí věčnou smrt, pak se můžeme sbalit a jít domů, protože na toto téma není žádná další debata. Boží slovo, Bible, je neomylným pravidlem víry a praxe, a jako takové musíme věřit a učit pouze to, co jasně učí, a Bible jasně učí nauku o věčné smrti. Můžeme poukázat na několik pasáží, které to výslovně uvádějí, ale pro naše účely budou potřeba pouze tři, jeden ze Starého zákona a dva z Nového zákona.



• A mnozí z těch, kdo spí v prachu země, se probudí, někteří k životu věčnému a někteří k hanbě a věčnému opovržení. (Daniel 12:2 ESV)



• A [bezbožní] odejdou do věčného trestu, ale spravedliví do věčného života. (Matouš 25:46 ESV)

• A pokud nebylo nalezeno něčí jméno zapsané v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. (Zjevení 20:15 ESV). Ve verši 10 je nám řečeno, že Ohnivé jezero hoří na věky věků.



Všechny tyto tři pasáže (a další mohly být přidány) mají jako svůj hlavní kontext scénu konečného soudu. Jinými slovy, až se Kristus vrátí, nastanou tři věci: 1) všeobecné vzkříšení živých a mrtvých; 2) konečný rozsudek; a 3) inaugurace věčného stavu. Každá z těchto pasáží ukazuje, že během konečného soudu všech lidí Ježíš oddělí spravedlivé od bezbožných. Spravedliví budou uvedeni do konečného stavu slávy, zatímco bezbožní budou posláni do ohnivého jezera k věčnému trestu a mukám. Všimněte si také (zejména v pasážích Daniel a Matouš), že stejné přídavné jméno (věčný nebo věčný) se používá k úpravě života i trestu/pohrdání. Co platí o jednom (životě), musí platit o druhém (trest), že obojí je věčné a trvá navěky.

Nauka o věčné smrti není populární doktrínou, kterou bychom měli učit nebo hlásat. To často vede k opovržení a výsměchu. Nesmíme však dovolit, aby nás to odvádělo od toho, co Bible tak jasně učí; totiž že kvůli tomu, že jsme se narodili v hříchu a provinění, jsme za svůj hřích spravedlivě odsouzeni Bohem. Pokud nepřijmeme spasitelné poselství Ježíše Krista, zahyneme ve svém hříchu a provinění a budeme pod Božím spravedlivým soudem za náš hřích – věčnou smrt. Toto je střízlivá doktrína a vyžaduje maximální péči a soucit při jejím podání.

Top