Jaký význam má Gilgal v Bibli?

OdpovědětV Bibli jsou nejméně dvě místa pojmenovaná Gilgal. Na západ od řeky Jordán poblíž Jericha byl Gilgal (Jozua 5:9, 13) a jeden blíže betel (2. Královská 2:1–2). Někteří učenci se domnívají, že poblíž hory Gerizim a hory Ebal bylo třetí místo jménem Gilgal (Deuteronomium 11:29–30). Význam jména Gilgal se valí.

Gilgal není zmíněn v Novém zákoně, ale Starý zákon jej popisuje takto:Gilgal byl památným místem. Gilgal je v Bibli významný tím, že slouží jako památník pro Izraelity, který jim má připomínat, co Bůh udělal. Poté, co Izraelité zázračně překročili řeku Jordán do zaslíbené země, postavili dvanáct kamenů odebraných z řeky, které představují dvanáct kmenů, aby sloužily jako připomínka dětem Izraele (Jozue 4:19–20). Kameny v Gilgalu budou Izraelitům a jejich potomkům připomínat Boží moc a to, jak vysušil řeku Jordán, aby jí mohli projít, stejně jako to udělal s Rudým mořem (Jozue 4:21–24). Kameny v Gilgalu měly sloužit jako výuka pro mladší generaci, aby si i oni mohli pamatovat, co pro ně Pán udělal (Jozue 4:21–22).Gilgal byl místem zasvěcení a změn. Právě v Gilgalu byli Izraelité obřezáni a slavili svůj první Pesach v zaslíbené zemi (Jozue 5:7–8, 10). Děti těch, kteří putovali pouští, ještě nebyly obřezány a nastal čas, aby přijaly znamení smlouvy a byly odděleny jako Boží lid. Tato doba obřízky je to, co dalo Gilgalu jméno, protože Hospodin řekl, že od vás odvalil potupu Egypta (Jozue 5:9). Výčitkou byl neobřezaný stav Izraelitů; odvalení této potupy je jednou provždy oddělilo od egyptského lidu a způsobu života. Poté, co Izraelité oslavili Velikonoce a začali jíst úrodu své nové země, manna, kterou Hospodin poskytl Izraelitům během let jejich putování, přestala. To se také stalo, když tábořili v Gilgalu (Jozue 5:11–12).

Místo uctívání. O několik let později byl Gilgal stále místem uctívání, kde se obětovaly Hospodinu, a bylo to místo, kde byl Saul veřejně korunován prvním králem Izraele (1. Samuelova 10:8; 11:15). Bohužel, když Izraelité sklouzli k modlářství, Gilgal se spojil s uctíváním falešných bohů (Ozeáš 4:15; Amos 4:4).Místo soudu. Bylo to v Gilgalu, kde Samuel pokáral Saula a prorokoval o jeho ztrátě království (1. Samuelova 13:13–14). Saul dostal pokyn, aby zůstal v Gilgalu a čekal na Samuela, než tam obětuje Hospodinu (1. Samuelova 10:8; 13:8). Místo aby Saul poslechl, vzal věc do svých rukou a obětoval Hospodinu v Gilgalu (1. Samuelova 13:9–12). Když Samuel dorazil, oznámil nad Saulem soud za jeho neposlušnost a prohlásil, že Saulovo království a postavení nevydrží (1. Samuelova 13:14).

Místo proroků. Gilgal byl jedním ze tří měst, kde Samuel pravidelně konal soud jako soudce Izraele (1. Samuelova 7:16). Zdá se, že Eliáš a Elizeus strávili nějaký čas na místě zvaném Gilgal před Eliášovým odchodem do nebe (2. Královská 2:1–2). S největší pravděpodobností to není tentýž Gilgal, kde tábořil Jozue; spíše je to místo blíže betelu v centrálním Kanaánu. Někdy poté, co byl Eliáš pryč, se Elizeus vrátil do Gilgalu, kde sídlilo mnoho dalších proroků (2. Královská 4:38). Tam zjistil, že Gilgal byl uprostřed hladomoru, a tak se postaral o to, aby byli proroci nasyceni. Také zázračně nasytil asi sto dalších obyvatel (2. Královská 4:38–44).

Gilgal byl významným místem v tom, že připomínal Izraelitům jejich dědictví, sloužil jako místo uctívání a navštěvovali ho králové a proroci.

Top