Co znamenají Noemovy vody v Izajášovi 54:9?

OdpovědětIzajášova proroctví se týkají nejen Božího soudu, ale také Boží milosti. V nich Bůh často odkazuje na svá dřívější zaslíbení, jako to činí v Izajášovi 54:9, když říká: „Toto je pro mě jako vody Noemovy. I když Izrael porušil Boží (mosaikovou) smlouvu a brzy podstoupí soud (viz například kapitoly 1–3), bude tu ostatek a ti, kteří poté uvidí Boží obnovu (například Izaiáš 14, 27). Izajáš 54:1–3 mluví o tom, že národ má mnoho potomků, zvětšuje svůj stan, rozšiřuje se, obsazuje národy a znovu osídluje města, která byla zpustošená. Lidé by zapomněli na hanbu své dřívější neposlušnosti (Izajáš 54:4), protože je Bůh vykoupil a povolal (Izajáš 54:5). Lidé by nebyli obnoveni kvůli své spravedlnosti, ale navzdory jejich nevěrnosti by je Bůh vysvobodil (Izajáš 54:6).

Bůh soudil lid krátce, ale s velkým soucitem je obnoví (Izajáš 54:7). Národ byl na chvíli souzen, ale uvidí věčnou Boží laskavost a soucit (Izajáš 54:8). Kvůli dočasnosti Božího soudu a věčnosti Jeho požehnání v tomto případě Bůh říká, že to je pro mě jako vody Noemovy (Izajáš 54:9). Ve dnech Noema dosáhla lidská špatnost takového vrcholu, že ji Bůh nebude dále tolerovat a přinese soud (Genesis 6:5–7) prostřednictvím celosvětové potopy. Ale i uprostřed tohoto soudu Bůh projeví své milosrdenství, když se rozhodl chránit Noemovu linii kvůli Noemově spravedlnosti (Genesis 6:8; 7:1). Bůh přivedl Noema, jeho rodinu a zástupce z různých zvířecích rodin prostřednictvím soudu (Genesis 7:17–24).Po soudu skrze potopu uzavřel Bůh smlouvu s Noemem a se vším živým, že už nikdy nezničí zemi potopou (Genesis 9:11). Kvůli tomuto dřívějšímu zaslíbení řekl Bůh v Izajášovi 54:9, že současný soud pro mě bude jako vody Noemovy. Bůh přísahal, že Noemovy vody (neboli soudu) již nezaplaví zemi (Genesis 9:11; Izajáš 54:9), a stejným způsobem nyní Bůh řekl lidem, že po soudu, na který narazí, už se nehněvej ani nekárej lid (Izajáš 54:9). I když mohou být hory odstraněny a kopce otřeseny, Bůh neodstraní svou milující laskavost ani nedovolí, aby byla porušena jeho smlouva pokoje (Izajáš 54:10).Bůh je svatý, svatý, svatý Bůh (Izajáš 6:3), který neignoruje hřích svého lidu. Slíbil, že pokud Izrael uposlechne smlouvu, kterou jim dal prostřednictvím Mojžíše, budou v zemi přebývat v míru (Exodus 19:5–6; Deuteronomium 28:1–15). Pokud by však Boha neposlechli, byli by souzeni a odstraněni ze země (Deuteronomium 28:16–66). Přesto i poté, co se ten soud uskutečnil, Bůh obnoví lid (Deuteronomium 30). Rozsudek nebude trvat věčně. Boží soud nad Izraelem by byl pro Boha jako Noemovy vody (Izajáš 54:9) v tom, že by byl dočasný a lid by byl nakonec vysvobozen.

Podobným způsobem vidíme Boží milost vylitou na ty, kdo věří v Ježíše Krista – i když jsme hodni věčného trestu (smrt), Bůh nás miluje a poslal svého Syna Ježíše, aby zemřel jako náhradu místo nás. Vzal na sebe trest za hřích Izraele i za náš (Izajáš 53:4–12) – ve skutečnosti zemřel za celý svět (1 Jan 2:2), aby všichni, kdo v Něj věří, mohli mít věčný život (Jan 6:47; 20:31). Pro ty, kdo věří v tohoto Spasitele, je Boží soud jako vody Noemovy – byli jsme od přírody dětmi hněvu (Efezským 2:3), ale Bůh nás zachránil svým milosrdenstvím (Efezským 2:4).Top