Jaký je duchovní dar pomáhá?

OdpovědětDuchovní dar pomáhá se nachází v jednom ze seznamů duchovních darů v Bibli. Řecké slovo přeložené pomáhá v 1. Korintským 12:28 se nachází pouze tam v Novém zákoně; proto je přesný význam daru pomoci poněkud nejasný. Slovo pomáhá znamená doslova ulevit, pomáhat, účastnit se a/nebo podporovat. Ti, kdo mají dar pomoci, jsou ti, kteří mohou pomáhat nebo poskytovat pomoc druhým v církvi se soucitem a milostí. Tento dar má širokou škálu použití, od pomoci jednotlivcům s každodenními pracemi až po pomoc při správě záležitostí církve.

Pomoc v těle Kristově může mít různé podoby. Někteří vidí dar pomoci jako dar těm, kteří jsou ochotni podat pomocnou ruku a dělat i ty nejvšednější a nejnepříjemnější úkoly s duchem pokory a milosti. Pomocníci jsou často ti, kteří dobrovolně pravidelně pracují kolem církevních budov a pozemků, často pracují v temnotě. Jiní chápou pomoc jako pomoc vdovám a starším lidem nebo rodinám při plnění každodenních úkolů a zároveň pomáhají poskytovat pomoc v oblastech, kde je pomoc potřeba. Tito pomocníci poskytují dar služby v nejširším smyslu tím, že pomáhají a podporují tělo Kristovo.Duchovní dar pomoci má ale možná hlubší smysl. Protože jde o jeden z duchovních darů Ducha svatého, které jsou všechny dávány pro budování těla Kristova, je duchovní aspekt daru pomoci možná ještě důležitější než aspekt praktický. Ti s duchovním darem pomoci dostali jedinečnou schopnost identifikovat ty, kteří bojují s pochybnostmi, strachy a jinými duchovními bitvami. Směřují k lidem v duchovní nouzi laskavým slovem, chápavým a soucitným chováním a jedinečnou schopností mluvit biblickou pravdu přesvědčivým a láskyplným způsobem. Jejich slova jsou jako zlatá jablka ve stříbře (Přísloví 25:11) pro duchovně slabé a unavené. Tito užiteční křesťané dokážou potlačit úzkost v utlačovaném srdci veselými a sebevědomě vyřčenými slovy pravdy a radosti.Chvála Bohu, že nás tak dobře zná. Zná všechny naše potřeby a výzvy a dal dar pomoci zvláštním jednotlivcům, kteří mohou přijít po boku ostatních v milosrdenství, milosti a lásce. Tito vzácní svatí mohou pozvednout srdce tím, že nám pomohou nést různá břemena, která nemůžeme a neměli bychom nést sami.

Top