Jaký je duchovní dar vyučování?

OdpovědětDuchovní dar vyučování je jedním z darů Ducha svatého (Římanům 12:6–8; 1. Korintským 12:28; Efezským 4:1–12). Je to dar daný Duchem svatým, který umožňuje efektivně sdělovat pravdy Bible druhým. Nejčastěji, ale ne vždy, se používá v kontextu místní církve. Dar vyučování zahrnuje analýzu a hlásání Božího slova, vysvětlování významu, kontextu a použití v životě posluchače. Nadaný učitel je ten, kdo má jedinečnou schopnost jasně vyučovat a sdělovat znalosti, konkrétně nauky víry a pravdy Bible.

Bůh dal duchovní dary k budování své církve. Pavel nařídil církvi v Korintu, aby se snažila budovat a budovat Kristovu církev, a řekl jim, že jelikož dychtí po duchovních darech, měli by se snažit vyniknout v darech, které budují církev (1. Korintským 14:12). Duchovní dar ( charismatický v řečtině) je nadpřirozená, Bohem daná schopnost vykonávat službu pro budování těla Kristova. Je dáno milostivě Bohem a nelze si je zasloužit. I když duchovní dar lze rozvinout, vyžaduje to nadpřirozenou schopnost jej uplatnit. Jedním z těchto darů je vyučování.Řecké slovo pro učit je didaskalos , což znamená poučit. V Bibli vidíme příklady učení. Ježíš sám byl Velký Učitel a Ježíš přikázal svým učedníkům, aby šli a činili učedníky ze všech národů, křtil je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učil je poslouchat vše, co jsem vám přikázal ( Matouš 28:19–20). Ježíš přikázal svým učedníkům, aby učili nové učedníky vše, co přikázal, a poučil je jak o nauce, tak o svatém životě. Kristovi služebníci nemají učit přikázání lidí nebo cokoliv, co je jejich vlastní nebo vymýšlení jiných lidí, ale pouze to, co nařídil Kristus.Existuje několik kontextů, ve kterých lze dar vyučování využít: třídy nedělní školy, biblické školy, vysoké školy, semináře a domácí biblická studia. Ten s darem může učit jednotlivce nebo skupiny. Člověk s přirozeným talentem učit může učit téměř cokoli, ale člověk s duchovním darem učit vyučuje obsah Bible. Může učit poselství knihy jako celé knihy nebo jej rozdělit na jednotlivé odstavce či verše. Žádný nový materiál nepochází z materiálu s darem učit. Učitel jednoduše vysvětluje nebo vysvětluje význam biblického textu.

Učení je nadpřirozený dar Ducha svatého. Člověk bez tohoto daru může porozumět Bibli tak, jak ji slyší nebo čte, ale nedokáže ji vysvětlit tak, jak to dokáže ten, kdo má dar. I když se dá rozvíjet, duchovní dar vyučování není něco, co se lze naučit nebo získat, jako u vysokoškolského diplomu. Osoba s Ph.D. ale bez daru učit nebude schopen vykládat Bibli jako člověk bez titulu, ale s darem učit.V Efezským 4:11–12 Pavel uvádí základní dary pro budování místní církve. Dary jsou dávány pro budování těla Kristova. Ve verši 11 jsou učitelé spojeni s pastory. To nutně neznamená jeden dar, ale zdá se, že to naznačuje, že pastor je také učitel. Řecké slovo pro pastor je poimen což znamená pastýř. Pastor je ten, kdo se stará o svůj lid stejně, jako se pastýř stará o své ovce. Stejně jako pastýř pase své ovečky, má pastor také odpovědnost učit svůj lid duchovní potravě Slova Božího.

Církev je vzdělávána používáním daru vyučování, když lidé naslouchají Božímu slovu a slyší, co to znamená a jak je uplatnit ve svém vlastním životě. Bůh vzbudil mnoho lidí s tímto darem, aby budovali lidi v jejich víře a umožnil jim růst ve vší moudrosti a poznání (2 Petr 3:18).

Jak mohou křesťané vědět, zda mají dar učit? Měli by začít tím, že by Boha požádali o příležitosti vyučovat třídu nedělní školy nebo studium Bible pod autoritou a vedením nadaného učitele. Pokud zjistí, že dokážou vysvětlit význam Bible a ostatní reagují příznivě, pravděpodobně mají dar a měli by Boha požádat o další příležitosti k využití a rozvoji jejich daru.

Top