Co je to duchovní manipulace?

OdpovědětManipulovat znamená vyjednávat, ovládat nebo ovlivňovat ve svůj vlastní prospěch. Duchovní manipulace je technika používaná některými zneužívajícími církvemi a kulty k ovládání jednotlivců a získávání zisku, a přitom budí dojem, že jejich učení je založeno na Bibli.

Některé náboženské skupiny vytrhávají Písmo z kontextu, aby podpořily svou víru. Izolují důkazové texty a třešňové verše, aby přesvědčili neinformované, že jejich výklad je správný, dokonce do té míry, že tvrdí, že oni sami mají pravdu a všichni ostatní se mýlí. Někteří dokonce pozměnili Bibli a vytvořili vlastní překlad, aby podpořili svou náboženskou zaujatost.Některé denominace používají scholastickou nepoctivost k manipulaci. Použijí částečné citace křesťanů z prvního století a předních biblických učenců, aby naznačovali, že souhlasí s jejich názory. Vezměte si jako příklad brožuru Měli byste věřit v Trojici? vydala Společnost Strážná věž . Strana 7 obsahuje částečný citát z Justina mučedníka: Justin mučedník, který zemřel kolem roku 165 n. l., nazval předčlověka Ježíše stvořeným andělem, který je ‚jiný než Bůh, který stvořil všechny věci‘. Řekl, že Ježíš byl nižší než Bůh a ‚nikdy udělal cokoliv kromě toho, co Stvořitel. . . chtěl, aby udělal a řekl.“ Významné je, co v této částečné citaci chybí. Justin Mučedník řekl, že Syn, který je také prvorozeným Božím Slovem, je dokonce Bohem. Justin Martyr nikde neřekl, že předlidský Ježíš byl stvořeným andělem.Někteří jedinci manipulují s Písmem pro svůj osobní prospěch. Autoritářský manžel může požadovat, aby se jeho žena podřídila jemu jako hlavě domu, a citovat Efezským 5:22 (Ženy, podřizujte se svým manželům). Ale tentýž muž by mohl záměrně přehlédnout verš 26, který říká: Manželé, milujte své ženy, stejně jako Kristus miloval církev a vydal se za ni. Místo toho, aby vzal kousky Písma, které schvaluje, a použil je k panování nad svou rodinou, udělal by dobře, kdyby si přečetl 1. Korintským 13 a praktikoval typ lásky, která je trpělivá, laskavá, chrání, důvěřuje, vytrvá atd.

Během rozhovoru mezi křesťany by někdo mohl říci: ‚Pán mi řekl, že . . . .' Toto prohlášení v podstatě ukončuje konverzaci, protože znamená, že protože Bůh promluvil slovo, nemůže být žádná další diskuse. nenechte se zmást tímto trikem; je to forma duchovní manipulace. Nebo kazatel říká: ‚Zasej do mé služby a Bůh ti to odplatí. Zasej a budeš sklízet! Bůh není dlužníkem nikoho.“ Mohlo by takové kázání být jednoduše vykořisťovatelskou žádostí o peníze? Snaží se kazatel ovlivňovat lidi pro svůj vlastní finanční prospěch? Pokud ano, jde o duchovní manipulaci.Další forma duchovní manipulace nastává, když zneužívající církve a kulty překrucují Písmo, aby daly větší autoritu vedení a udržely členy pod svou kontrolou. Jedním z příkladů je použití Hebrejcům 13:17 jako základu pro vyžadování nezpochybnitelné loajality a poslušnosti vůči vůdcům. Některé náboženské skupiny považují zpochybňování vůdců za rovnocenné zpochybňování Boha. Někteří vůdci tvrdí, že mají božskou autoritu a schválení; tak neposlouchat je znamená neposlouchat Boha. Toto je možná nejzhoubnější forma duchovní manipulace a v pravé církvi nemá místo.

Oběti duchovní manipulace si jen zřídka uvědomují, co se s nimi děje. Zde jsou některé ukazatele duchovně manipulativní církve:

Legalismus
Požadavky na poslušnost
Nezpochybnitelné podání
Trest (ztráta privilegií, vyhýbání se nebo vyloučení)
Špatně umístěná loajalita
Důraz na výkon
Exkluzivismus (my jediní máme pravdu a všichni ostatní se mýlí)
Izolace (odmítání stýkat se s kýmkoli jiným než duchovními bratry a sestrami)
Ponižování 'neposlušných'

Zneužívající sbory školí členy, aby zablokovali jakékoli informace, které jsou pro skupinu kritické. S dostatečnou myšlenkovou a informační kontrolou mohou vůdci dostat ty pod svou kontrolu, aby bránili svou novou identitu proti své dřívější identitě. První linií obrany je popření – to, co říkáte, se vůbec neděje. Následuje racionalizace – děje se to z dobrého důvodu. Poté zdůvodnění – Děje se to, protože by se to mělo. Nakonec zbožné přání – rád bych, aby to byla pravda, takže možná to tak opravdu je.

Charakteristickým znakem duchovně zneužívajících systémů je, že je podporován a dokonce vyžadován nemístný pocit loajality. Nejde o věrnost Kristu, ale o loajalitu k organizaci, církvi nebo vůdci. Protože je autorita převzata nebo uzákoněna, následování této autority musí být také uzákoněno. Toho je dosaženo nastavením systému, kde se neloajalita nebo nesouhlas s vedením vykládá jako neposlušnost Boha. Dotazování vedoucích není povoleno. Koneckonců, vůdce je autorita a autorita má vždy pravdu. Taková duchovní manipulace popírá pravdu Efezským 1:22, která říká, že hlavou církve je Kristus. Naše věrnost mu náleží.

Všichni křesťané si musí dávat pozor na duchovní manipulaci a následovat tento příklad ze Skutků 17:11: Nyní měli Berejci ušlechtilejší charakter než Tesaloničané, protože přijali poselství s velkou dychtivostí a každý den zkoumali Písmo, aby viděli, zda to, co Pavel řekl pravdu. Urazil se apoštol Pavel, když Berejci hledali, aby se ujistili, že jeho kázání je založeno na Písmu? Samozřejmě ne, protože Pavel věděl, že jeho kázání obstojí pod vyčerpávajícím zkoumáním. Podobně je tomu s veškerým učením a kázáním – než je přijmeme, musíme je vystavit světlu Božího slova. Každá náboženská skupina, která brání svým členům provádět nezávislý výzkum nebo zpochybňovat to, co říká vedení, se musí něčeho bát.

Ježíš řekl svým učedníkům, že budou jako ovce mezi vlky, a nařídil jim, aby byli chytří jako hadi a nevinní jako holubice (Matouš 10:16). Mistrovo jho je snadné a Jeho břemeno lehké. Dává nám odpočinek a je tichý a pokorný srdcem (Matouš 11:28-29). To je Kristův příklad, který musí být příkladem všichni, kdo pasou Ježíšovo stádo.

Top