Jaké je pravé evangelium?

OdpovědětPravé evangelium je dobrá zpráva, že Bůh zachraňuje hříšníky. Člověk je od přírody hříšný a oddělený od Boha bez naděje na nápravu této situace. Bůh však svou mocí poskytl prostředky k vykoupení člověka smrtí, pohřbem a vzkříšením Spasitele, Ježíše Krista.

Slovo evangelium doslova znamená dobrá zpráva. Ale abychom skutečně pochopili, jak dobré jsou tyto zprávy, musíme nejprve pochopit ty špatné. V důsledku pádu člověka v zahradě Eden (Genesis 3:6) byla každá část člověka – jeho mysl, vůle, emoce a tělo – narušena hříchem. Kvůli hříšné přirozenosti člověka nehledá a nemůže hledat Boha. Netouží přijít k Bohu a ve skutečnosti je jeho mysl vůči Bohu nepřátelská (Římanům 8:7). Bůh prohlásil, že hřích člověka odsuzuje na věčnost v pekle, odděleného od Boha. Právě v pekle člověk platí trest za hřích proti svatému a spravedlivému Bohu. To by byla opravdu špatná zpráva, kdyby neexistovala žádná náprava.Ale v evangeliu Bůh ve svém milosrdenství poskytl tento lék, náhradu za nás – Ježíše Krista – který přišel zaplatit trest za náš hřích svou obětí na kříži. To je podstata evangelia, které Pavel kázal Korinťanům. V 1. Korintským 15:2-4 vysvětluje tři prvky evangelia – smrt, pohřeb a vzkříšení Krista za nás. Naše stará přirozenost zemřela s Kristem na kříži a byla s Ním pohřbena. Potom jsme s Ním byli vzkříšeni k novému životu (Římanům 6:4-8). Pavel nám říká, abychom se pevně drželi tohoto pravého evangelia, jediného, ​​které zachraňuje. Věřit v jakékoli jiné evangelium znamená věřit nadarmo. V Římanům 1:16-17 Pavel také prohlašuje, že pravé evangelium je mocí Boží ke spáse každého, kdo věří, čímž má na mysli, že spasení není dosaženo lidským úsilím, ale milostí Boží skrze dar víra (Efezským 2:8-9).Díky evangeliu, skrze Boží moc, ti, kdo věří v Krista (Římanům 10:9), nejsou jen zachráněni z pekla. Ve skutečnosti jsme dostali zcela novou přirozenost (2. Korintským 5:17) se změněným srdcem a novou touhou, vůlí a postojem, které se projevují v dobrých skutcích. Toto je ovoce, které v nás vytváří Duch svatý svou mocí. Skutky nikdy nejsou prostředkem spásy, ale jsou toho důkazem (Efezským 2:10). Ti, kdo jsou spaseni mocí Boží, budou vždy ukazovat důkaz spasení změněným životem.

Top