Jaký je nejhorší hřích?

OdpovědětPokud se to srovnává se svatostí Boží, veškerý hřích je stejný. Každý hřích, od hněvu po vraždu, od bílé lži po cizoložství, povede k věčnému odsouzení (Jakub 4:17; Římanům 6:23). Každý hřích, ať je sebemenší, jde proti přirozenosti a vůli nekonečného a věčného Boha, a proto si zaslouží nekonečný a věčný trest (Izajáš 13:11). V tomto smyslu neexistuje nejhorší hřích.

Nejen, že Bůh nenávidí hřích, protože jde proti Jeho vůli pro nás, ale také proto, že hřích nás odděluje od Boha (Izajáš 59:2; Jeremjáš 5:25). Bůh nechce, abychom od Něj byli odděleni. Naštěstí nám poskytl způsob, jak nás očistit od veškeré nespravedlnosti (1. Jana 1:8–10) prostřednictvím svého Syna, Ježíše Krista (Jan 3:17). První Timoteovi 2:4 říká, že náš Nebeský Otec si přeje, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. Tvůj hřích se nemusí rovnat tvému ​​odsouzení – bez ohledu na to, jak hrozný to cítíš (viz Římanům 8:1).Stejně jako neexistuje hřích příliš malý na to, aby byl hoden trestu, neexistuje ani příliš velký hřích, aby jej Bůh nemohl odpustit. Když k Ježíšovi přišla kající prostitutka, našla milost; Ježíš pak řekl přihlížejícím: Říkám vám, že její hříchy – a je jich mnoho – byly odpuštěny (Lukáš 7:47). Ježíš zemřel, aby zaplatil trest za hřích (Jan 3:16; 1. Jan 2:2). Druhý Korintským 5:21 nám říká, že Bůh učinil [Ježíše], který neměl hřích, hříchem za nás, abychom se v něm mohli stát Boží spravedlností. Pro věřícího neexistuje žádný hřích, který by Ježíšova oběť nepokryla; není žádný hřích, který by Bůh nemohl odpustit, i když jej považujeme za nejhorší (viz 1. Timoteovi 1:15).Je pravda, že některé hříchy budou mít větší pozemské následky než jiné. Například vražda bude mít mnohem horší dopad než soukromá nenávist. Chronický lhář v pozici autority bude mít širší negativní dopad než dítě, které před večeří škemrá matce o krádeži sušenek. Hřích je hřích, ale může mít různé stupně závažnosti a některé hříchy vyžadují horší tresty než jiné v tomto světě.

Jako věřící bychom měli hřích nenávidět stejně jako Bůh. Jsme synové světla a synové dne. Nepatříme do noci ani do temnoty (1. Tesalonickým 5:5). Bůh nás oddělil jako svatý národ, lid patřící Bohu (1 Petr 2:9). Svatost se nezaslouží; spíše je dán Duchem svatým, když nás posvěcuje (2. Tesalonickým 2:13; 1. Petrův 1:15–16). Křesťané budou stále hřešit, ale Bůh nám slibuje pomoc v boji za spravedlnost (1. Korintským 1:8).Nenechte se chytit do pasti srovnávání hříchů, odsuzování druhých za horší hříchy, než jsou vaše, nebo používání zdánlivé triviality jednoho hříchu proti druhému jako záminky k tomu. Vaší první starostí by měl být váš vlastní hřích – ne hřích těch, kteří jsou kolem vás (Matouš 7:4–5). Boží měřítko není to, jak dobře se vyrovnáte druhým lidem, ale jak se vyrovnáte Kristu.

Hřích každého člověka je odrazem toho, co je v jeho srdci (Matouš 12:34) a objevuje se skrze jeho myšlenky, slova a činy. Bůh soudí všechny tyto aspekty našeho života a spravedlivě, ale láskyplně bude své děti ukázňovat, když zhřeší (Přísloví 3:11–12; Židům 12:5–11). Boží kázeň může mít různé formy v závislosti na situaci každého člověka, aby přinášela pokání a obnovení společenství s Bohem. Nakonec věřící, který zhřeší, zažije kázeň, vyjde se silnější vírou, obnoveným vztahem k Bohu, moudrostí zkušenosti a trpělivostí (Jakub 1:2–4).

Existuje nejhorší hřích? Pozemské důsledky pro různé hříchy se liší, ale pohled nebe je jiný. První Korinťanům 6:9–10 uvádí několik hříchů, které zabrání člověku zdědit království Boží. Na tomto seznamu jsou některé hříchy, které lidé rádi hodnotí jako horší než ostatní, ale Pavel je všechny považuje za stejně odsuzující. Totéž platí ve Zjevení 21:8, v seznamu hříchů, které odsuzují lidi k ohnivému jezeru – vedle čarodějnictví a modlářství se staví lež. Každý hřích je v Božích očích stejně špatný; měřítkem je slavná dokonalost Jeho Syna, a to my všichni nedosahujeme (Římanům 3:23). Potřebujeme Kristovu spravedlnost, a chvalte Ho, to je to, co nám dává, když věříme (Římanům 3:26; 4:5). V konečném důsledku bychom mohli říci, že nejhorším hříchem je nevíra. Odmítnout Spasitele znamená přijmout trest za vlastní hřích. Ale žádný hřích neodsoudí znovuzrozeného věřícího v Ježíše Krista, protože trest již byl zaplacen (1 Petr 2:24).

Top