Jaký byl Ježíš jako člověk?

OdpovědětAčkoli neměl žádnou krásu, abychom po něm toužili... (Izajáš 53:2), byla to Ježíšova osobnost, která k Němu přitahovala lidi. Byl to muž velkého charakteru. Čím více chápeme, jaký Ježíš byl, tím více se můžeme snažit napodobovat Jeho charakter.

Jaký byl Ježíš? Ježíš měl SOUcitnou povahu. Měl soucit se zástupy, protože byly sužované a bezmocné jako ovce bez pastýře (Matouš 9:36). Kvůli svému soucitu s nimi uzdravil jejich nemoci (Matouš 14:14; 20:34) a kvůli jejich hladu soucitně vytvořil dostatek jídla, aby nasytil velké davy alespoň při dvou příležitostech (Matouš 14:13–21; 15:29–39).Ježíš byl VÁŽNÝ a ZAMĚŘENÝ. Měl v životě své poslání a nikdy se od něj neodklonil, protože věděl, jak je jeho závažnost a čas je krátký. Jeho postoj byl postoj SLUŽEBNÍKA. Nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil (Marek 10:45). Jeho osobnost charakterizovala LASKAVOST a NESOBECNOST.Když Ježíš přišel na zem a následně šel na kříž, byl POSKYTNUT vůli svého Otce. Věděl, že smrt na kříži byla jediná platba, kterou mohl Jeho Otec přijmout za naši spásu. Modlil se v noci Jeho zrady Jidášem, Otče můj, je-li to možné, ať mi je tento kalich odebrán. Ale ne jak já chci, ale jak ty chceš (Matouš 26:39). Byl také podřízeným Synem Marii a Josefovi. Vyrůstal v normální (hříšné) domácnosti, přesto byl Ježíš poslušný svým rodičům (Lukáš 2:51). Byl poslušný Otcově vůli. Z toho, co vytrpěl, se naučil poslušnosti (Židům 5:8). Nemáme totiž velekněze, který by se nedokázal vcítit do našich slabostí, ale máme takového, který byl ve všech směrech pokoušen, stejně jako my – a přesto nezhřešil (Židům 4:15).

Jaký byl Ježíš? Ježíš měl srdce milosrdenství a ODPUŠTĚNÍ. Na kříži se modlil: Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí (Lukáš 23:34). Ježíš byl ve svých vztazích LÁSIVÝ. Například Jan 11:5 říká: Nyní Ježíš miloval Martu a její sestru a Lazara (Jan 11:5). Jan o sobě hovořil jako o učedníkovi, kterého Ježíš miloval (Jan 13:23).Ježíš měl pověst dobrého a STAROSTLIVÉHO. Často uzdravoval, aby lidé věděli, kdo je. Skutečně dokázal, že je Synem živého Boha, všemi zázraky, které činil, a přitom projevoval starost o utrpení lidí kolem sebe.

Ježíš byl ČESTNÝ a PRAVDIVÝ. Nikdy neporušil své vlastní slovo. Mluvil pravdu, kamkoli šel. Žil život, který jsme mohli výslovně následovat. Ježíš řekl: Já jsem cesta a pravda a život. (Jan 14:6). Zároveň byl KLIDNÝ. Nehádal se o svůj případ, ani se nesnažil protlačit svou cestu do srdcí lidí.

Jaký byl Ježíš? Ježíš byl důvěrný se svými následovníky. Strávil s nimi kvalitní i kvantitativní čas. Toužil po jejich společenství, učil je a pomáhal jim soustředit se na to, co je věčné. Byl také důvěrný se svým nebeským Otcem. Pravidelně se k Němu modlil, naslouchal, poslouchal a staral se o Boží pověst. Když Ježíš viděl směnárníky, kteří zneužívali věřících, vyhnal je. Řekl: Je psáno: ‚Můj dům bude domem modlitby‘; ale udělali jste z ní ‚doupě lupičů‘ (Lukáš 19:46). Ježíš byl SILNÝ, ale pokorný VŮDCE. Všude, kam šel (až do nevyhnutelného úpadku), Ho následovali lidé, dychtiví naslouchat Jeho učení. Lidé byli ohromeni AUTORITOU, se kterou Ježíš mluvil (Marek 1:27–28; Matouš 7:28–29).

Ježíš byl trpělivý, znal a chápal naše slabosti. Několikrát v evangeliích Ježíš verbalizoval svou trpělivost tváří v tvář našim nevěrným provokacím (Matouš 8:26; Mk 9:19; Jan 14:9; srov. 2 Petr 3:9).

Všichni věřící by si měli přát napodobovat Ježíšovy charakterové rysy prostřednictvím moci Ducha svatého. Věci, které přitahovaly lidi k Ježíši, by měly být právě ty, které přitahují lidi k nám. Potřebujeme číst Boží slovo (Bibli), abychom poznali a pochopili, kdo je Bůh a Jeho vůle pro nás. Měli bychom dělat vše pro slávu Páně (1. Korintským 10:31), žít jako sůl a světlo ve světě a ukazovat druhým na úžasnou Ježíšovu pravdu a spasení v Něm (Matouš 5:13–16; 28:18 –20).

Filipským 2:1–11 je užitečným shrnutím toho, jaký byl Ježíš a jak bychom ho měli napodobovat:

Máte-li tedy nějaké povzbuzení ze spojení s Kristem, máte-li útěchu z jeho lásky, máte-li nějaké společné sdílení v Duchu, máte-li nějakou něhu a soucit, doplňte mou radost tím, že budete stejně smýšlející, mít stejnou lásku a být jeden v duchu a jedné mysli. Nedělejte nic ze sobeckých ambicí nebo ješitné domýšlivosti. Raději si v pokoře važte druhé nad sebe, nehledejte na své zájmy, ale každého z vás na zájmy ostatních. Ve svých vzájemných vztazích mějte stejné smýšlení jako Kristus Ježíš:
Kdo, jsouc ve své přirozené přirozenosti Bohem,
nepovažoval rovnost s Bohem za něco, co by mohl využít ve svůj prospěch;
spíše ze sebe nic neudělal
tím, že přijme samotnou povahu služebníka,
vytvořený podle lidské podoby.
A být nalezen ve vzhledu jako muž,
ponížil se
tím, že se stane poslušným až k smrti –
i smrt na kříži!
Proto ho Bůh povýšil na nejvyšší místo
a dal mu jméno, které je nad každé jméno,
aby se při Ježíšově jménu sklonilo každé koleno,
v nebi i na zemi i pod zemí,
a každý jazyk pozná, že Ježíš Kristus je Pán,
ke slávě Boha Otce.

Top