Jaký byl význam a důležitost křtu Jana Křtitele?

OdpovědětI když dnes slovo křest obecně vyvolává myšlenky ztotožnění se s Kristovou smrtí, pohřbem a vzkříšením, křest nezačal u křesťanů. Již léta před Kristem používali Židé křest při rituálních očistných obřadech pohanských proselytů. Jan Křtitel přijal křest a aplikoval jej na samotné Židy – nebyli to jen pohané, kdo potřeboval očistu. Mnozí uvěřili Janovu poselství a dali se jím pokřtít (Matouš 3:5–6). Křty, které Jan prováděl, měly konkrétní účel.

V Matoušovi 3:11 se Jan Křtitel zmiňuje o účelu svých křtů: Já vás křtím vodou k pokání. Pavel to potvrzuje ve Skutcích 19:4: Janův křest byl křtem pokání. Řekl lidem, aby věřili v toho, kdo přijde po něm, tedy v Ježíše. Janův křest měl co do činění s pokáním – bylo to symbolické znázornění změny myšlení a nastoupení nového směru. Vyznali své hříchy a nechali se od něho pokřtít v řece Jordán (Matouš 3:6). To, že byl Jan pokřtěn, prokázalo uznání svého hříchu, touhu po duchovním očištění a závazek řídit se Božím zákonem v očekávání příchodu Mesiáše.Někteří, jako farizeové, přišli k Jordánu, aby sledovali Janovu službu, ale sami nechtěli vstoupit do vody. Jan je přísně pokáral: Když viděl mnoho farizeů a saduceů přicházet k místu, kde křtil, řekl jim: ‚Plemeno zmijí! Kdo tě varoval, abys utekl před přicházejícím hněvem? Přinášejte ovoce v souladu s pokáním“ (Matouš 3:7–8). Dokonce i náboženští vůdci potřebovali činit pokání ze svého hříchu, ačkoli to neviděli.Křesťanský křest dnes také symbolizuje pokání, očištění a závazek, ale Ježíš mu dal jiný důraz. Křesťanský křest je známkou ztotožnění se se smrtí, pohřbem a vzkříšením Krista. Představuje úplné čištění a závazek, který je přirozenou reakcí toho, kdo byl učiněn novým. Ježíšova oběť na kříži zcela smývá naše hříchy a my jsme vzkříšeni k novému životu zmocněni Duchem svatým (2. Korintským 5:17–21; Římanům 6:1–11). Po Janově křtu člověk činil pokání z hříchu, a byl proto připraven vložit svou víru v Ježíše Krista. Janův křest předznamenal, co Ježíš vykoná, stejně jako starozákonní obětní systém.

Jan připravil cestu pro Krista tím, že vyzval lidi, aby uznali svůj hřích a svou potřebu spasení. Jeho křest byl očistným obřadem, který měl připravit srdce lidí na přijetí svého Spasitele.Top