Jaký význam mělo to, že byl Ježíš tři dny mrtvý?

OdpovědětExistuje několik důvodů, proč je významné, že Ježíš byl tři dny před svým vzkříšením mrtvý. Za prvé, vzkříšení po třech dnech smrti dokázalo Ježíšovým odpůrcům, že skutečně vstal z mrtvých. Proč? Podle židovské tradice zůstala duše/duch člověka s jeho mrtvým tělem tři dny. Po třech dnech duše/duch odešla. Pokud by Ježíšovo vzkříšení nastalo ve stejný den, nebo dokonce další den, bylo by pro jeho nepřátele snazší argumentovat, že nikdy skutečně nezemřel. Je příznačné, že Ježíš čekal několik dní poté, co Lazar zemřel, než přišel vzkřísit Lazara, aby nikdo nemohl popřít zázrak (Jan 11:38–44).

Druhým důvodem, proč bylo důležité, aby byl Ježíš tři dny mrtvý, bylo naplnění biblického proroctví. Ježíš osobně tvrdil, že bude tři dny mrtvý (Matouš 12:40; 16:21; 27:63; Jan 2:19). Někteří také poukazují na Ozeáše 6:1–3 jako na proroctví o vzkříšení Mesiáše po třech dnech: Pojďte, vraťme se k Hospodinu. Roztrhal nás na kusy, ale uzdraví nás; zranil nás, ale zaváže nám rány. Po dvou dnech nás oživí; třetího dne nás obnoví, abychom žili v jeho přítomnosti. Poznejme Hospodina; snažme se ho uznat. Jak jistě vyjde slunce, objeví se; přijde k nám jako zimní deště, jako jarní deště, které zalévají zemi. To může být také pasáž, na kterou Pavel odkazuje v 1. Korintským 15:4, že Ježíš byl vzkříšen třetího dne podle Písma.Tyto tři dny byly významné i v jiných ohledech. Ježíš zemřel v pátek 14. nisanu, v den, kdy byl obětován velikonoční beránek. Jeho smrt představuje smrt dokonalé, neposkvrněné oběti v náš prospěch. Jeho vzkříšení třetího dne se odehrálo prvního dne týdne, což ukazuje nový začátek a nový život všem, kdo v Něho důvěřují.Proč tedy bylo důležité, aby byl Ježíš tři dny před svým vzkříšením mrtvý? (1) Nevěřící Židé tedy nemohli popřít, že Ježíš byl skutečně mrtvý. (2) Protože tři dny jsou to, co sám Ježíš prorokoval. Kromě těchto dvou důvodů Boží slovo výslovně neuvádí důvod, proč mezi Ježíšovou smrtí a vzkříšením musí uplynout tři dny.

Top