Kde byl Ježíš tři dny mezi svou smrtí a vzkříšením?

Odpovědět



Poté, co Ježíš řekl: „Dokonáno jest, na kříži sklonil hlavu a vydal ducha (Jan 19:30). Jeho mrtvé tělo zůstalo na kříži, dokud nebylo sňato a uloženo do blízké hrobky (Jan 19:40–42). Jeho duch byl však jinde. O tři dny později se Jeho tělo a duch znovu spojili a vstal z mrtvých (Jan 20). Existují určité spekulace o tom, kde byl Ježíš – tedy kde byl Jeho duch – po tři dny mezi Jeho smrtí a vzkříšením.




Nejjasnější náznak toho, kde byl Ježíš mezi svou smrtí a vzkříšením v Písmu, je v jeho rozhovoru na kříži s jedním ze zlodějů ukřižovaných vedle něj. Věřící zloděj prosí, aby na něj bylo pamatováno, až Ježíš přijde do svého království (Lukáš 23:42), a Ježíš odpovídá: Vpravdě vám pravím, dnes budete se mnou v ráji (verš 43). Ježíš tedy po své smrti odešel na místo požehnání, kde je Bůh – do nebe. A tam šel i věřící zloděj.

V diskusi o tom, kde byl Ježíš tři dny mezi svou smrtí a vzkříšením, se často zmiňuje další pasáž. První Petr 3:18–20 říká, že i Kristus jednou trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu, byl usmrcen v těle, ale oživen duchem, v němž šel a hlásal duchům ve vězení, protože dříve neposlouchali, když Boží trpělivost čekala ve dnech Noemových, zatímco se připravovala archa (ESV). Někteří to chápou tak, že Ježíš, někdy mezi svou smrtí a vzkříšením, šel do pekla/Hádes a učinil nějaké oznámení duchům tam uvězněným. V rámci tohoto výkladu mohou být duchové, které Ježíš oslovil, buď démoničtí, nebo lidé.



Pokud jsou duchové zmínění v 1. Petrově 3:19 padlí andělé, pak tito duchové byli pravděpodobně uvězněni, protože byli zapleteni do těžkého hříchu před potopou v době Noema – Petr zmiňuje Noemovu potopu ve verši 20. Petr nám neříká, co Ježíš hlásal uvězněným duchům, ale nemohlo jít o poselství vykoupení, protože andělé nemohou být spaseni (Židům 2:16). Pokud to byli padlí andělé, to, co Ježíš hlásal, bylo pravděpodobně prohlášením o Jeho vítězství nad Satanem a jeho zástupy (1 Petr 3:22; Koloským 2:15).



Existuje však jiný výklad úryvku 1. Petra. V tomto výkladu jsou duchové lidé, kteří jsou aktuálně v pekle, ale Petr neříká, že Ježíš podnikl zvláštní výlet do Hádu/pekla, aby něco kázal nebo hlásal. Petr spíše podává informace v závorkách o něčem, co Ježíš dříve v historii udělal, totiž o tom, že v duchu kázal lidem Noemovy doby, když ještě žili na zemi. Ta ničemná generace slyšela poselství, odmítla je, zahynula v potopě a je Nyní ve vězení. Slovo Nyní v 1. Petrově 3:19 je pro jasnost poskytnuta v Amplified Bible a New American Standard Bibles z roku 1977 a 1995 a kontrastuje s dávnou dobou (NIV) a dříve (ESV) z 1. Petra 3:20.

Podle tohoto alternativního výkladu byl Kristus v Noemovi (duchovně), když Noe kázal svým sousedům odsouzeným k záhubě. Abychom to lépe vysvětlili, zde je parafráze 1. Petra 3:18–20: Ježíš byl usmrcen v těle, ale byl oživen v Duchu (skrze tohoto Ducha Ježíš kdysi dávno kázal těm, kdo jsou právě teď ve vězení – ty duše, které neposlechly v době velké Boží trpělivosti, když Noe stavěl archu). Podle tohoto názoru Ježíš kázal duchovně lidem v Noemově době a učinil to prostřednictvím proroka Noeho, v podstatě stejným způsobem, jakým Bůh dnes skrze nás mluví, když hlásáme Boží slovo.

Efezským 4:8–10 je další pasáž použitou v diskusi o Ježíšových činnostech během tří dnů mezi jeho smrtí a vzkříšením. Citováním Žalmu 68:18 Pavel říká o Kristu: Když vystoupil na výsost, vzal mnoho zajatců (Efezským 4:8). ESV uvádí, že Kristus vedl zástup zajatců. Někteří říkají, že se to týká události, která není jinde v Písmu popsána, totiž že Ježíš shromáždil všechny vykoupené, kteří byli v ráji, a vzal je do jejich trvalého příbytku v nebi. To znamená, že poté, co Ježíš zajistil jejich spasení na kříži, přivedl Abrahama, Davida, Jozua, Daniela, žebráka Lazara, zloděje na kříži a všechny ostatní, kteří byli předtím ospravedlněni vírou, a vyvedl je z Hádu (příbytku mrtvých obecně) do jejich nového duchovního domova.

Jiný pohled na Efezským 4 je ten vystoupal do výše je přímý odkaz na Ježíšovo nanebevstoupení. Kristus se vrátil do nebe vítězně jako Bůh. Ve svém triumfu Ježíš porazil a zajal naše duchovní nepřátele: ďábla, smrt a prokletí hříchu.

To vše znamená, že Bible poskytuje skromné ​​informace o tom, co přesně Kristus dělal tři dny mezi svou smrtí a vzkříšením. Jediná věc, kterou víme jistě, je, že podle vlastních slov Ježíše na kříži šel do ráje. Můžeme také s jistotou říci, že když skončilo jeho dílo vykoupení, Ježíš nemusel trpět v pekle.

Top