Za koho mě Bůh říká?

OdpovědětMnoho z nás ztrácí čas obavami o to, co si o nás myslí ostatní. Chceme být ceněni, milováni, respektováni a obdivováni. Ale proč zakládat svou identitu a pocit vlastní hodnoty na názorech jiných chybných bytostí, když Boží pohled na nás je jediný, na kterém skutečně záleží? Nejdůležitější otázka, kterou si můžeme položit ohledně naší identity, je tato: Za koho mě Bůh říká? Bible obsahuje jediné spolehlivé odpovědi o tom, kdo jsme v Kristu a co si Bůh myslí o nás, kteří jsme znovuzrozeni.

Bůh především říká, že jsem Jeho milované dítě: Podívejte se, jakou velkou láskou nás Otec projevil, abychom byli nazýváni dětmi Božími! A to jsme my! (1. Jana 3:1). Bůh se nebojí vyjádřit svou bezmeznou lásku k nám; V Písmu opakovaně prohlašuje, že jsme se narodili z Boha, z jeho vlastních vzácných dětí (Jan 1:12–13; 2. Korintským 6:17–18; Galatským 3:26; Římanům 8:17; Izajáš 43:1).Bůh říká, že jsem vyvolen, adoptován do Jeho rodiny skrze Ježíše Krista, abych byl navždy Jeho dítětem: Ještě předtím, než stvořil svět, nás Bůh miloval a vyvolil si nás v Kristu, abychom byli v jeho očích svatí a bez viny. Bůh se předem rozhodl přijmout nás do své rodiny tím, že nás přivedl k sobě skrze Ježíše Krista. To je to, co chtěl udělat, a udělalo mu to velkou radost. Chválíme tedy Boha za slavnou milost, kterou vylil na nás, kteří patříme jeho drahému Synu (Efezským 1:4–6, NLT; viz také 1. Tesalonickým 1:4; 2:13).Bůh říká, že jsem cenný. Nazývá mě svým dílem: Jsme totiž mistrovským dílem Božím. Stvořil nás znovu v Kristu Ježíši, takže můžeme dělat dobré věci, které pro nás již dávno naplánoval (Efezským 2:10). Nejsme náhodné hroudy hlíny. Bůh říká, že jsme výsledkem Jeho umělecké dovednosti a řemesla. Bůh nás stvořil ke svému obrazu a podobě (Genesis 1:26–27; 5:1; 9:6; Jakub 3:9).

Bůh říká, že jsem vykoupen. Jsme pro Boha tak cenní, že nás vykoupil drahocennou krví svého Syna, Ježíše Krista: Neboť víte, že Bůh zaplatil výkupné, aby vás zachránil před prázdným životem, který jste zdědili po svých předcích. A neplatilo se pouhým zlatem nebo stříbrem, které ztrácejí svou hodnotu. Byla to drahocenná krev Krista, bezhříšného a neposkvrněného Beránka Božího (1 Petr 1:18–19, NLT). Skrze krev Ježíše Krista je nám odpuštěno a osvobozeni od hříchu: On je tak bohatý na laskavost a milost, že vykoupil naši svobodu krví svého Syna a odpustil nám hříchy (Efezským 1:7, NLT; viz také Galatským 5 :1; 1. Korinťanům 6:20; 1. Jana 1:9).Bůh říká, že jsem nový člověk v Ježíši Kristu. Skrze Jeho spásu získáváme zcela novou identitu a zcela nový život: To znamená, že každý, kdo patří Kristu, se stal novým člověkem. Starý život je pryč; nový život začal! (2. Korinťanům 5:17, NLT; viz také Efezským 4:24). Říká, že jsem Boží spravedlnost v Ježíši Kristu (2. Korintským 5:21), živý chrám pro Jeho svatého Ducha (1. Korintským 3:16) a svatý (Efezským 2:19; Filipským 4:21).

Bůh říká, že jsem jeho přítel. Skrze vztah s Ježíšem s námi Bůh sdílí své srdce: Už vás nenazývám služebníky, protože služebník nezná věci svého pána. Místo toho jsem vás nazval přáteli, neboť jsem vám oznámil vše, čemu jsem se naučil od svého Otce (Jan 15:15).

Bůh říká, že jsem jeho vyslanec (2. Korintským 5:20; Efezským 6:20), jeho světlo ve tmě a jeho svědectví pro svět (Matouš 5:13–16; Skutky 1:8; Efezským 5:8). Bůh nám svěřil úkol činit učedníky (Matouš 28:19).

Bůh říká, že jsem členem těla Ježíše Krista: A toto je Boží plán: Pohané i Židé, kteří věří dobré zprávě, se rovným dílem podílejí na bohatství zděděném Božími dětmi. Oba jsou částí jednoho těla a oba se těší zaslíbení požehnání, protože patří Kristu Ježíši (Efezským 3:6, NLT; viz také Efezským 5:30). Protože patřím Kristu – sjednocen s Ním v Jeho životě, smrti, vzkříšení a oslavení (Jan 15:1–10; Římanům 6:4–6; Efezským 2:6) – Bůh říká, že jsem dědicem Jeho Království a Jeho sláva (Galatským 4:7; Efezským 1:11; Římanům 8:17), občan nebes (Filipským 3:20).

Bůh říká, že jsem nesmírně milován: Bůh ukázal svou velkou lásku k nám tím, že poslal Krista, aby za nás zemřel, když jsme byli ještě hříšníci (Římanům 5:8, NLT; viz také Římanům 8:31–39; Jan 3:16–17) . Jeho láska k nám je tak velká, že nám milostivě dal život: Bůh je tak bohatý na milosrdenství a tak nás miloval, že i když jsme byli mrtví pro své hříchy, dal nám život, když vzkřísil Krista z mrtvých. . (Jedině Boží milostí jste byli spaseni!) (Efezským 2:4–5, NLT).

Čím více studujeme Boží slovo, tím více objevujeme, kdo jsme v Kristu. Jsme proměněni v osobu, o které Bůh říká, že jsme, když učiníme z Ježíše Krista usilování o svůj život: Takže my všichni, kteří jsme nechali odstranit ten závoj, můžeme vidět a odrážet slávu Páně. A Pán – který je Duch – nás činí stále více podobnými jemu, jak se měníme v jeho slavný obraz (2 Kor 3:18, NLT; viz také Římanům 8:29; 12:2; Filipským 1:6; Efezským 4:15).

Top