Proč musel Ježíš zemřít?

OdpovědětKdyž se ptáme na otázku, jako je Proč musel Ježíš zemřít?, musíme být opatrní, abychom nezpochybnili Boha. Divit se, proč Bůh nemohl najít jiný způsob, jak něco udělat, znamená naznačit, že způsob, který si zvolil, není nejlepší způsob jednání a že by byla lepší nějaká jiná metoda. Obvykle to, co vnímáme jako lepší, je metoda, která se nám zdá správná. Než se vypořádáme s čímkoli, co Bůh dělá, musíme nejprve uznat, že Jeho cesty nejsou našimi cestami, Jeho myšlenky nejsou našimi myšlenkami – jsou vyšší než naše (Izajáš 55:8). Deuteronomium 32:4 nám navíc připomíná, že On je Skála, jeho díla jsou dokonalá a všechny jeho cesty jsou spravedlivé. Věrný Bůh, který nedělá nic špatného, ​​je přímý a spravedlivý. Plán spasení, který navrhl, je proto dokonalý, spravedlivý a přímý a nikdo by nemohl vymyslet nic lepšího.

Písmo říká, že jsem vám předal především to, co jsem také přijal: že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písma, že byl pohřben, že byl třetího dne vzkříšen podle Písma (1 Korinťanům 15:3-4). Důkazy potvrzují, že Ježíš bez hříchu krvácel a zemřel na kříži. A co je nejdůležitější, Bible vysvětluje, proč je Ježíšova smrt a vzkříšení jediným vstupem do nebe.Proč musel Ježíš zemřít? — Trestem za hřích je smrt.Bůh stvořil zemi a člověka dokonalého. Když však Adam a Eva neposlechli Boží příkazy, musel je potrestat. Soudce, který omilostňuje osoby porušující zákon, není spravedlivý soudce. Stejně tak přehlížení hříchu by učinilo svatého Boha nespravedlivým. Smrt je spravedlivým Božím následkem hříchu. Neboť odplatou za hřích je smrt (Římanům 6:23). Ani dobré skutky nemohou nahradit křivdy proti svatému Bohu. Ve srovnání s Jeho dobrotou jsou všechny naše spravedlnosti jako špinavé hadry (Izajáš 64:6b). Od Adamova hříchu se každý člověk provinil tím, že neposlouchal Boží spravedlivé zákony. Všichni totiž zhřešili a chybí jim Boží sláva (Římanům 3:23). Hřích nejsou jen velké věci, jako je vražda nebo rouhání, ale zahrnuje také lásku k penězům, nenávist k nepřátelům a lstivost jazyka a pýchu. Kvůli hříchu si každý zasloužil smrt – věčné oddělení od Boha v pekle.

Proč musel Ježíš zemřít? — Slib vyžadoval nevinnou smrt.Ačkoli Bůh vyhnal Adama a Evu ze zahrady, nenechal je bez naděje na usmíření. Slíbil, že pošle Spasitele, aby hada porazil (Genesis 3:15). Do té doby lidé obětovali nevinná jehňata a ukazovali své pokání z hříchu a víru v budoucí oběť od Boha, který ponese jejich trest. Bůh znovu potvrdil svůj slib oběti s muži, jako byli Abraham a Mojžíš. V tom spočívá krása dokonalého Božího plánu: Bůh sám poskytl jedinou oběť (Ježíše), která mohla odčinit hříchy svého lidu. Boží dokonalý Syn splnil Boží dokonalý požadavek dokonalého Božího zákona. Je naprosto geniální ve své jednoduchosti. Bůh Ho (Krista), který neznal hřích, učinil hříchem za nás, abychom se v Něm mohli stát Boží spravedlností (2. Korintským 5:21).

Proč musel Ježíš zemřít? — Proroci předpověděli Ježíšovu smrt.

Od Adama po Ježíše posílal Bůh lidstvu proroky, kteří je varovali před trestem za hřích a předpovídali příchod Mesiáše. Jeden prorok, Izajáš, Ho popsal:

Kdo uvěřil tomu, co od nás slyšel? A komu se zjevila paže Hospodinova? Nebo vyrostl před ním jako mládě a jako kořen z suché země; neměl žádnou podobu ani majestát, abychom se na něj dívali, a žádnou krásu, abychom po něm toužili. Lidé jím opovrhovali a zavrhovali ho; muž smutku a obeznámený se smutkem; a jako ten, před nímž lidé skrývají své tváře, byl opovrhován, a my jsme si ho nevážili. Jistě nesl naše žaly a nesl naše trápení; přesto jsme ho považovali za zasaženého, ​​zbitého Bohem a sužovaného. Ale on byl zraněn pro naše přestoupení; byl zdrcen pro naše nepravosti; na něm byl trest, který nám přinesl pokoj, a jeho ranami jsme uzdraveni. Všichni, co máme rádi ovce, sešli z cesty; obrátili jsme každého na jeho vlastní cestu; a Hospodin na něj uvalil nepravost nás všech. Byl utiskován a byl sužován, ale neotevřel ústa; jako beránek vedený na porážku a jako ovce, která před svými střihači mlčí, proto neotevřel ústa. Útlakem a soudem byl odveden; a pokud jde o jeho pokolení, kdo se domníval, že byl vyobcován ze země živých, raněn pro přestoupení mého lidu? A udělali jeho hrob s bezbožným a s bohatým mužem v jeho smrti, ačkoli se nedopustil násilí a v jeho ústech nebyl žádný podvod. Přesto bylo vůlí Hospodina rozdrtit ho; zarmoutil ho; když jeho duše přinese oběť za hřích, uvidí své potomstvo; prodlouží dny své; vůle Hospodinova se bude dařit v jeho ruce. Z úzkosti své duše uvidí a nasytí se; Spravedlivý, můj služebníku, svým poznáním učiní mnohé spravedlivými a ponese jejich nepravosti. Proto mu rozdělím díl s mnohými, a on se rozdělí o kořist s mocnými, protože vylil svou duši k smrti a byl počítán k hříšníkům; přesto nesl hřích mnohých a přimlouvá se za hříšníky (Izajáš 53:1-12). Přirovnal přicházející Oběť k beránku, zabitému za hříchy druhých.

O stovky let později se Izajášovo proroctví splnilo v dokonalém Pánu Ježíši, narozeném z panny Marie. Když ho prorok Jan Křtitel spatřil, zvolal: ‚Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa! (Jan 1:29). Shromáždily se kolem Něho davy, aby uzdravil a vyučoval, ale náboženští vůdci jím pohrdali. Davy křičely: Ukřižuj ho! Vojáci Ho bili, posmívali se mu a ukřižovali ho. Jak Izajáš předpověděl, Ježíš byl ukřižován mezi dvěma zločinci, ale byl pohřben v hrobce bohatého muže. Ale nezůstal v hrobě. Protože Bůh přijal oběť svého Beránka, naplnil další proroctví vzkříšením Ježíše z mrtvých (Žalm 16:10; Izajáš 26:19).

Proč musel Ježíš zemřít? Pamatujte, že svatý Bůh nemůže nechat hřích bez trestu. Nosit vlastní hříchy by znamenalo vytrpět Boží soud v plamenech pekelných. Chvála Bohu, dodržel svůj slib, že pošle a obětuje dokonalého Beránka, aby nesl hříchy těch, kteří v Něj důvěřují. Ježíš musel zemřít, protože on je jediný, kdo může zaplatit pokutu za naše hříchy.

Pokud vám Bůh ukazuje, že potřebujete Beránka Božího, zjistěte, jak může Jeho obětní smrt odstranit vaše hříchy – klikněte zde!

Top