Proč Mojžíš poslal dvanáct zvědů do zaslíbené země?

OdpovědětNež Izraelité vstoupili do Kanaánu, do zaslíbené země, oslovili Mojžíše s přáním poslat napřed muže, aby nám zemi prozkoumali a přinesli zprávu o cestě, kterou se máme vydat, a o městech, do kterých přijdeme (Deuteronomium 1: 22). Mojžíš tuto myšlenku schválil (verš 23) a Bůh potvrdil, že to byla jeho vůle, a řekl Mojžíšovi: Pošli muže, aby prozkoumali zemi Kanaán, kterou dávám synům Izraele; z každého kmene jejich otců pošleš muže, každého mezi nimi vůdce (Numeri 13:2). Vysláním těchto dvanácti mužů do Kanaánu na průzkumnou misi Mojžíš zjevně hledal vedení u Pána a poslouchal božské vedení.

Mojžíš se ve své funkci vojenského vůdce snažil dosáhnout několika cílů tím, že vyslal dvanáct vyzvědačů do Kanaánu. Požádal špiony, aby získali informace o následujícím:


⁃ zda lidé, kteří tam žili, byli silní nebo slabí, málo nebo mnoho (Numeri 13:18)
⁃ zda byla země dobrá nebo špatná (Numeri 13:19)
⁃ zda města byla jako tábory nebo pevnosti


⁃ zda byla země bohatá nebo chudá (Numeri 13:20)
⁃ zda tam byly či nebyly lesyNakonec Mojžíš chtěl, aby se některé plody země přinesly zpět na odiv (Numeri 13:20).

Zvědové udělali, co Mojžíš žádal, a vrátili se se zprávou: Šli jsme do země, do které jsi nás poslal, a ta teče mlékem a medem! Zde je jeho ovoce (Numeri 13:27). Mojžíš se pravděpodobně usmál, když viděl ovoce a slyšel tuto dobrou zprávu, protože věděl, že to povzbudí Izraelity při přípravě na bitvu. Bohužel, špióni nebyli hotoví. Podali také odrazující zprávu o lidu Kanaánu, že je obrovský a města jsou opevněná, takže to znělo, jako by proti nim Izraelité neměli šanci. Pouze dva vyzvědači, Káleb a Jozue, věřili, že Bůh umožní Izraeli zabrat zemi (Numeri 14:6–9).

Bůh přikázal Mojžíšovi, aby poslal dvanáct vyzvědačů, aby byli Izraelité vyzbrojeni k boji v zemi – tedy Mojžíšovým cílem bylo zjistit o lidech, městech a krajině. Bůh za ně nakonec bitvy vybojoval, ale oni museli udělat svůj díl, kterým bylo pokročit ve víře. Dávno předtím Bůh slíbil, že dá Izraelitům zemi Kanaán do jejich vlastnictví (Exodus 6:4, 8). Řekl jim, že je ujistil o úplném vítězství, pokud mu budou důvěřovat: Můj anděl půjde před vámi a přivede vás do země Amorejců, Chetejců, Perizejců, Kananejců, Chivejců a Jebúsejců a já je vyhladím (Exodus 23:23).

I když jen dva zvědové přinesli dobrou zprávu o Kanaánu, Mojžíš jednal v poslušnosti Bohu a vyslal zvědy. Byly shromážděny cenné informace o zemi a byla odhalena srdce izraelského lidu.

Top