Proč je Bůh ve Starém zákoně tak odlišný než v Novém zákoně?

OdpovědětV samém jádru této otázky leží zásadní nepochopení toho, co Starý i Nový zákon odhalují o přirozenosti Boha. Jiný způsob, jak vyjádřit stejnou základní myšlenku, je, když lidé říkají: Bůh Starého zákona je Bohem hněvu, zatímco Bůh Nového zákona je Bohem lásky. Skutečnost, že Bible je pro nás postupným Božím zjevením sebe sama prostřednictvím historických událostí a jeho vztahu k lidem v průběhu dějin, může přispět k mylným představám o tom, jaký je Bůh ve Starém zákoně ve srovnání s Novým zákonem. Když však člověk čte Starý i Nový zákon, je zřejmé, že Bůh se neliší od jednoho zákona k druhému a že Boží hněv a Jeho láska jsou zjeveny v obou zákonech.
Například ve Starém zákoně je Bůh prohlašován za Boha soucitného a milostivého, pomalého k hněvu, oplývajícího láskou a věrností, (Exodus 34:6; Numeri 14:18; Deuteronomium 4:31; Nehemjáš 9:17; Žalm 86:5, 15; 108:4; 145:8; Joel 2:13). V Novém zákoně se však Boží milující laskavost a milosrdenství ještě více projevují tím, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný (Jan 3 :16). V celém Starém zákoně také vidíme, jak Bůh jedná s Izraelem stejně, jako milující otec jedná s dítětem. Když proti němu úmyslně hřešili a začali uctívat modly, Bůh je potrestal. Přesto je pokaždé osvobodil, jakmile činili pokání ze svého modlářství. Je to téměř stejný způsob, jakým Bůh jedná s křesťany v Novém zákoně. Například Židům 12:6 nám říká, že Pán trestá toho, koho miluje, a trestá každého, koho přijme za svého syna.

Podobným způsobem ve Starém zákoně vidíme Boží soud a hněv vylévaný na hřích. Podobně v Novém zákoně vidíme, že Boží hněv se stále zjevuje z nebe proti veškeré bezbožnosti a špatnosti lidí, kteří svou špatností potlačují pravdu (Římanům 1:18). Je tedy jasné, že Bůh se ve Starém zákoně neliší od něj v Novém zákoně. Bůh je ze své podstaty neměnný (neměnný). I když můžeme vidět jeden aspekt Jeho povahy zjevený v určitých pasážích Písma více než jiné aspekty, Bůh sám se nemění.Když čteme a studujeme Bibli, je jasné, že Bůh je ve Starém i Novém zákoně stejný. Přestože je Bible 66 samostatných knih napsaných na dvou (nebo možná třech) kontinentech, ve třech různých jazycích, po dobu přibližně 1500 let od více než 40 autorů, zůstává od začátku do konce jednou jednotnou knihou bez rozporů. V něm vidíme, jak milující, milosrdný a spravedlivý Bůh jedná s hříšnými lidmi ve všech možných situacích. Bible je skutečně Boží milostný dopis lidstvu. Boží láska ke svému stvoření, zvláště k lidstvu, je zřejmá z celého Písma. V celé Bibli vidíme Boha, jak láskyplně a milosrdně volá lidi do zvláštního vztahu k sobě samému, ne proto, že by si to zasloužili, ale proto, že je to Bůh milostivý a milosrdný, pomalý k hněvu a hojný v milující laskavosti a pravdě. Přesto také vidíme svatého a spravedlivého Boha, který je Soudcem všech těch, kteří neposlouchají Jeho Slovo a odmítají Ho uctívat, místo toho se obrací k uctívání bohů svého vlastního stvoření (Římanům kapitola 1).Kvůli Božímu spravedlivému a svatému charakteru musí být každý hřích – minulý, přítomný i budoucí – souzen. Přesto Bůh ve své nekonečné lásce poskytl platbu za hřích a způsob usmíření, aby hříšný člověk mohl uniknout jeho hněvu. Tuto úžasnou pravdu vidíme ve verších jako 1 Jan 4:10: Toto je láska: ne že bychom my milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Ve Starém zákoně Bůh poskytl obětní systém, kterým bylo možné usmířit hřích. Tento obětní systém byl však pouze dočasný a pouze očekával příchod Ježíše Krista, který zemře na kříži, aby vykonal úplné náhradní odčinění hříchu. Spasitel, který byl zaslíben ve Starém zákoně, je plně zjeven v Novém zákoně. Konečné vyjádření Boží lásky, poslání Jeho Syna Ježíše Krista, pouze předvídané ve Starém zákoně, je zjeveno v celé své slávě v Novém zákoně. Starý i Nový zákon byly dány, aby nás učinily moudrými ke spasení (2. Timoteovi 3:15). Když pozorně studujeme Zákony, je zřejmé, že Bůh se nemění jako pohybující se stíny (Jakub 1:17).

Top