proč se modlit?

OdpovědětPro křesťana má být modlitba jako dýchání, je snazší ji dělat, než nedělat. Modlíme se z různých důvodů. Jednak je modlitba formou služby Bohu (Lukáš 2:36-38) a poslušnosti. Modlíme se, protože nám Bůh přikazuje, abychom se modlili (Filipským 4:6-7). Modlitba je pro nás příkladem Krista a rané církve (Marek 1:35; Skutky 1:14; 2:42; 3:1; 4:23-31; 6:4; 13:1-3). Pokud si Ježíš myslel, že stojí za to se modlit, měli bychom se také modlit.
Dalším důvodem k modlitbě je, že Bůh zamýšlí, aby modlitba byla prostředkem k dosažení Jeho řešení v řadě situací. Modlíme se jako přípravu na velká rozhodnutí (Lukáš 6:12-13); překonat démonické překážky (Matouš 17:14-21); shromažďovat dělníky pro duchovní žeň (Lukáš 10:2); získat sílu překonat pokušení (Matouš 26:41); a získat prostředky k duchovnímu posílení druhých (Efezským 6:18-19).

Přicházíme k Bohu se svými konkrétními žádostmi a máme Boží zaslíbení, že naše modlitby nejsou marné, i když nedostaneme konkrétně to, oč jsme žádali (Matouš 6:6; Římanům 8:26-27). Slíbil, že když budeme prosit o věci, které jsou v souladu s Jeho vůlí, dá nám, oč prosíme (1 Jan 5:14-15). Někdy odkládá své odpovědi podle své moudrosti a pro náš prospěch. V těchto situacích máme být pilní a vytrvalí v modlitbě (Matouš 7:7; Lukáš 18:1-8). Modlitba by neměla být vnímána jako náš prostředek, jak přimět Boha, aby konal naši vůli na zemi, ale spíše jako prostředek k uskutečnění Boží vůle na zemi. Boží moudrost daleko přesahuje tu naši.V situacích, kdy neznáme konkrétně Boží vůli, je modlitba prostředkem k rozlišování Boží vůle (viz Jakub 1:5). Modlitba byla nástrojem pro vyslání Ducha svatého Pavla a Barnabáše na první misijní cestu (Skutky 13:1–3). Šalomoun požádal o moudrost a poznání a Bůh mu dal to a mnohem více (2. Paralipomenon 1:10–12).Modlitby, které se nepomodlí, budou nevyslyšené modlitby. Kdyby se Syřka s dcerou ovlivněnou démonem nemodlila ke Kristu, její dcera by nebyla uzdravena (Marek 7:26–30). Kdyby slepý mimo Jericho nevolal ke Kristu, zůstal by slepý (Lukáš 18:35–43). Bůh řekl, že často chodíme ven, protože neprosíme (Jakub 4:2). V jistém smyslu je modlitba jako sdílení evangelia s lidmi. Nevíme, kdo bude reagovat na poselství evangelia, dokud se o něj nepodělíme. Stejně tak nikdy neuvidíme výsledky zodpovězené modlitby, pokud se nebudeme modlit.

Nedostatek modlitby ukazuje nedostatek víry a nedostatek důvěry v Boží slovo. Modlíme se, abychom prokázali svou víru v Boha, že On udělá, co slíbil ve svém Slově, a žehná našemu životu mnohem více, než bychom mohli žádat nebo v co doufat (Efezským 3:20). Modlitba je naším primárním prostředkem, jak vidět Boha působit v životech druhých. Protože je to náš prostředek, jak se připojit k Boží moci, je to náš prostředek k poražení Satana a jeho armády, které sami nejsme schopni překonat. Kéž nás tedy Bůh často najde před svým trůnem, neboť v nebi máme velekněze, který se dokáže ztotožnit se vším, čím procházíme (Židům 4:15-16). Máme Jeho zaslíbení, že vroucí modlitba spravedlivého muže dosáhne mnohého (Jakub 5:16-18). Kéž Bůh oslavuje své jméno v našich životech, když v Něho věříme natolik, že k Němu často přicházíme v modlitbě.

Top