Proč bychom měli číst Bibli / studovat Bibli?

OdpovědětMěli bychom číst a studovat Bibli, protože je to Boží slovo pro nás. Bible je doslova „vdechnutá Bohem“ (2. Timoteovi 3:16). Jinými slovy, jsou to samotná Boží slova k nám. Je tolik otázek, které si filozofové položili a na které za nás Bůh odpovídá v Písmu. Jaký je smysl života? odkud jsem přišel? Existuje život po smrti? Jak se dostanu do nebe? Proč je svět plný zla? Proč se snažím konat dobro? Kromě těchto „velkých“ otázek poskytuje Bible mnoho praktických rad v oblastech, jako jsou: Co hledám u partnera? Jak mohu mít úspěšné manželství? Jak mohu být dobrým přítelem? Jak mohu být dobrým rodičem? Co je to úspěch a jak ho mohu dosáhnout? Jak se mohu změnit? Na čem v životě opravdu záleží? Jak mám žít, abych se neohlížel s lítostí? Jak mohu vítězně zvládnout nespravedlivé okolnosti a špatné životní události?
Měli bychom číst a studovat Bibli, protože je naprosto spolehlivá a bez chyb. Bible je mezi takzvanými ‚svatými‘ knihami jedinečná v tom, že nedává pouze morální učení a říká: ‚Věř mi‘. Spíše máme možnost to otestovat kontrolou stovek podrobných proroctví, která vyslovuje, kontrolou historických záznamů, které zaznamenává, a kontrolou vědeckých faktů, které se týkají. Ti, kdo říkají, že Bible obsahuje chyby, mají uši zavřené před pravdou. Ježíš se jednou zeptal, co je snazší říci: ‚Tvé hříchy jsou ti odpuštěny‘ nebo ‚Vstaň, vezmi si lože a choď‘. Potom dokázal, že má schopnost odpouštět hříchy (něco, co nevidíme našima očima) tím, že uzdravil ochrnutého (něco, co mohli lidé kolem Něho vyzkoušet svýma očima). Podobně dostáváme ujištění, že Boží slovo je pravdivé, když pojednává o duchovních oblastech, které nemůžeme otestovat svými smysly tím, že se ukáže jako pravdivé v těch oblastech, které testovat můžeme, jako je historická přesnost, vědecká přesnost a prorocká přesnost.

Měli bychom číst a studovat Bibli, protože Bůh se nemění a protože přirozenost lidstva se nemění; je pro nás stejně aktuální, jako když byla napsána. Zatímco technologie se mění, povaha a touhy lidstva se nemění. Když čteme stránky biblické historie, zjišťujeme, že ať už mluvíme o osobních vztazích nebo o společnostech, „není nic nového pod sluncem“ (Kazatel 1:9). A zatímco lidstvo jako celek nadále hledá lásku a uspokojení na všech nesprávných místech, Bůh – náš dobrý a laskavý Stvořitel – nám říká, co nám přinese trvalou radost. Jeho zjevené Slovo, Bible, je tak důležité, že o ní Ježíš řekl: „Člověk nežije jen z chleba, ale z každého slova, které vychází z Božích úst“ (Matouš 4:4). Jinými slovy, pokud chceme žít život naplno, jak to Bůh zamýšlel, musíme naslouchat a dbát Božího psaného Slova.Měli bychom číst a studovat Bibli, protože existuje tolik falešných učení. Bible nám dává měřítko, podle kterého můžeme rozlišit pravdu od omylu. Říká nám, jaký je Bůh. Mít špatný dojem o Bohu znamená uctívat modlu nebo falešného boha. Uctíváme něco, co On není. Bible nám říká, jak se člověk doopravdy dostane do nebe, a to není tím, že je dobrý, pokřtěný nebo čímkoli jiným, co děláme (Jan 14:6; Efezským 2:1–10; Izajáš 53:6; Římanům 3:10 -18, 5:8, 6:23, 10:9-13). V tomto smyslu nám Boží Slovo ukazuje, jak moc nás Bůh miluje (Římanům 5:6–8; Jan 3:16). A právě tím, že se to naučíme, jsme přitahováni k tomu, abychom Ho na oplátku milovali (1 Jan 4:19).Bible nás připravuje ke službě Bohu (2. Timoteovi 3:17; Efezským 6:17; Židům 4:12). Pomáhá nám vědět, jak být zachráněni od našeho hříchu a jeho konečných následků (2. Timoteovi 3:15). Meditace nad Božím slovem a poslušnost jeho učení přinese v životě úspěch (Jozue 1:8; Jakub 1:25). Boží slovo nám pomáhá vidět hřích v našich životech a pomáhá nám se ho zbavit (Žalm 119:9, 11). Dává nám vedení v životě a činí nás moudřejšími než naši učitelé (Žalm 32:8, 119:99; Přísloví 1:6). Bible nám brání promrhat roky svého života tím, na čem nezáleží a co nebude trvat (Matouš 7:24-27).

Čtení a studium Bible nám pomáhá nahlédnout za přitažlivou „návnadu“ k bolestivému „háčku“ v hříšných pokušeních, takže se můžeme učit z chyb druhých, než abychom je sami dělali. Zkušenost je skvělý učitel, ale pokud jde o učení se z hříchu, je to strašně tvrdý učitel. Je mnohem lepší učit se z chyb druhých. Existuje tolik biblických postav, od kterých se můžeme učit, z nichž některé mohou sloužit jako pozitivní i negativní vzory v různých obdobích jejich života. Například David nás ve své porážce Goliáše učí, že Bůh je větší než cokoli, čemu od nás žádá, abychom čelili (1. Samuelova 17), zatímco jeho podlehnutí pokušení spáchat cizoložství s Batšebou odhaluje, jak dlouhotrvající a hrozné následky chvilkového hříšného potěšení mohou být (2. Samuelova 11).

Bible je kniha, která není jen pro čtení. Je to kniha ke studiu, aby se dala aplikovat. Jinak je to jako polykat jídlo bez žvýkání a pak ho zase vyplivovat – nezíská se tím žádná nutriční hodnota. Bible je Boží slovo. Jako taková je závazná jako přírodní zákony. Můžeme to ignorovat, ale děláme to ke své vlastní škodě, stejně jako bychom to udělali, kdybychom ignorovali zákon gravitace. Nelze dostatečně důrazně zdůraznit, jak důležitá je Bible pro náš život. Studium Bible lze přirovnat k těžbě zlata. Pokud vynaložíme malé úsilí a pouze ‚prosejeme kamínky v potoce‘, najdeme jen trochu zlatého prachu. Čím více se ale budeme snažit do toho pořádně rýpat, tím větší odměnu za svou snahu získáme.

Top